Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Instrukce k zápisu do 1. třídy – Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2020-2021

Zápis se uskuteční v budově školy pouze v prostoru hlavního vchodu ve dnech pátek 3.4.2020 od 14:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu 4.4.2020 od 9:00 hod do 11:00 hod. bez přítomnosti dětí.

Čas uskutečnění zápisu není kritériem k přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.

 

 

Z důvodu předpokládaného velkého zájmu doporučuje ředitel školy všem zákonným zástupcům žáků, kteří nemají ZŠ J.K.Tyla Písek jako spádovou, aby požádali o přijetí také na spádovou či jinou další školu. I tyto školy se mohou po zápisu naplnit a pozdější žádosti nemusí být již vyhověno. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se od 1.3.2020 stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Písek, je ke stažení zde. 

 

 

Podrobnosti ke kapacitě 1. tříd a organizační pokyny k provedení zápisu jsou obsaženy v dodatku č.1 (ke stažení pod textem), který upravuje již zveřejněný dokument č.j. ZSJKT/258/2020 ze dne 6.3.2020 Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2020/2021 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky.

 

Kritéria samotná se nemění! V případě většího počtu žádostí, než je kapacita 1. tříd, budou upřednostněny děti ze spádového obvodu před nespádovými a děti se sourozenci ve škole v aktuálním školním roce před těmi bez sourozence ve škole. Při rovnosti kritérií rozhodne los uskutečněný školou za přítomnosti pověřených osob zřizovatele, školské rady nebo spolku rodičů.

 

Online žádost můžete vyplnit zde (odkaz také na hlavní stránce).

 

Systémem vygenerovanou přihlášku doplňte o zbylé údaje (v počítači šedá pole jako .pdf formulář), vytiskněte (šedá pole lze doplnit i ručně po vytisknutí), podepište (datum v termínu zápisu) a doručte s přílohami do školy.

 

Aktuální vzory žádostí jsou také ke stažení na webových stránkách školy http://www.zstylova.cz/dokumenty-ke-stazeni/ v sekci Přijímací řízení. Lze je vytisknout, vyplnit ručně (datum v termínu zápisu) a doručit dle výše uvedeného postupu. Pokud nemá žadatel možnost tisku nebo dálkového přístupu, budou prázdné formuláře připraveny v prostoru východu ze šaten, kde bude zřízena provizorní bezkontaktní kancelář.

 

DORUČENÍ ŽÁDOSTI

Doručení podepsané žádosti včetně povinných příloh je možné způsoby dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
a) datovou schránkou (elektronický podpis být nemusí, datová schránka školy: 6humnba),
b) elektronicky se zaručeným el. podpisem (pavel.koc@zstylova.cz nebo info@zstylova.cz) ,
c) poštou (podací razítko nejdéle 4.4.2020),
d) osobně vhozením do zabezpečené a zapečetěné schránky umístěné v prostoru hlavního vchodu školy (ve stanovené době zápisu).
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

 

RODNÝ LIST

Prostá kopie rodného listu bude přílohou žádosti v jakékoliv její podobě a bude na ní souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie rodného listu a jeho podpis. Kopie rodného listu nebude školou uchovávána, bude po ověření údajů skartována, den skartace bude poznamenán zápisem na spise. Pokud nebude žádost přílohu obsahovat, bude zákonný zástupce vyzván k jejímu doplnění do 5 dnů. Pokud tak neučiní, ředitel školy řízení přeruší do doby dodání podkladů.

Z důvodu nouzového stavu lze např. prostou kopii rodného listu zajistit jako fotografii přiloženou k emailu zaslanou zvlášť (do emailu uveďte také jméno, příjmení a datum narození dítěte).

Ověření lze ve výjimečných případech provést na místě v provizorní bezkontaktní kanceláři u východu ze šaten.

 

 

PROKÁZÁNÍ VZTAHU K NEZLETILÉMU DÍTĚTI

V případě osobní přítomnosti prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovat občanským průkazem. Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce bude přílohou žádosti v jakékoliv její podobě a bude na ní souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie občanského průkazu a jeho podpis. Kopie občanského průkazu nebude školou uchovávána, bude po ověření údajů skartována, den skartace bude poznamenán zápisem na spise. Pokud nebude žádost přílohu obsahovat, bude zákonný zástupce vyzván k jejímu doplnění do 5 dnů. Pokud tak neučiní, ředitel školy řízení přeruší do doby dodání podkladů.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat stejným způsobem, tedy prostou kopií tohoto oprávnění.

Z důvodu nouzového stavu lze např. prostou kopii občanského průkazu a oprávnění k zastupování zajistit jako fotografii přiloženou k emailu zaslanou zvlášť (do emailu uveďte také jméno, příjmení a datum narození dítěte).

Ověření lze ve výjimečných případech provést na místě v provizorní bezkontaktní kanceláři u východu ze šaten.

 

 

BYDLIŠTĚ

Bydliště žáka zkontroluje škola v součinnosti s registrem obyvatel dle výpisů předaných škole zřizovatelem. V případech, kdy nebudou údaje poskytnuté zákonným zástupcem v souladu s tímto předaným výpisem, doloží zákonný zástupce skutečnost výpisem z evidence obyvatel sám do 5 dnů od vyzvání. Pokud tak neučiní, bude pro potřeby vydání rozhodnutí o přijetí vycházet ředitel školy z údajů registru obyvatel.

 

 

ODKLAD, PŘEDČASNÝ NÁSTUP

Žádost o odklad povinné školní docházky nebo o předčasný nástup povinné školní docházky lze podat stejným způsobem jako žádost o přijetí.

  1. Zákonný zástupce má již obě doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa: podá pouze žádost o odklad (v elektronické verzi zaškrtne políčko „budeme pro dítě žádat odklad“), doporučení přiloží elektronicky nebo v prosté kopii.
  2. Zákonný zástupce nemá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa: podá žádost o přijetí i žádost o odklad (v elektronické verzi jednou zaškrtne a jednou nezaškrtne políčko „budeme pro dítě žádat odklad“), do žádosti o odklad uvede, jestli čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření, do kdy bude do školy dodáno, v případě nutnosti bude řízení o odkladu přerušeno do doby dodání podkladů. Usnesení o přerušení se bude řídit ustanovením §64 odst. 2 správního řádu. V tomto případě se řízení přeruší vždy na požádání žadatele. Časový rozsah je taktéž v dispozici žadatele. Doba přerušení správního řízení není právně omezena. Omezena je však fakticky předmětem řízení – v tomto případě tedy datem předcházejícím datu zahájení povinné školní docházky. Podáním pouze žádosti o odklad se žadatel vystavuje riziku, že v případě nedodání podkladů nebude dítě přijato k plnění povinné školní docházky, žádosti lze podat pouze v době zápisu.

 

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce je povinen poskytnout subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů dle článku 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a dle ustanovení § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informační povinnost činí správce prostřednictvím Směrnice na ochranu osobních údajů a Zásad ochrany osobních údajů, které byly poskytnuty na webových stránkách správce, na vyhrazených místech v interiéru správce a na vyžádání u kompetentních zaměstnanců správce. Zásady uveřejněné na webových stránkách lze nalézt zde https://www.zstylova.cz/?dokumenty=7241 a zde https://www.zstylova.cz/?dokumenty=7240, Směrnici pak zde: https://www.zstylova.cz/?dokumenty=7239.

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce ZŠ u hlavního vchodu a na webových stránkách www.zstylova.cz, vždy pod přiděleným registračním číslem, v zákonné lhůtě. Toto číslo bude všem zákonným zástupcům sděleno na uvedený kontakt (datová schránka, e-mailová adresa, SMS) nejdéle do pátku 10.4.2020. V případě elektronické žádosti je registrační číslo generováno na žádost automaticky a rodič jej obdrží v potvrzovacím emailu.

 

V případě nepřijetí mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v kanceláři základní školy, a to v pátek dne 17.4.2020 od 8,30 do 15,30 hod. při dodržení všech v té době platných protiepidemiologických opatření.

 

Dodatek č. 1 Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2020/2021 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházkyStáhnout soubor

Další Aktuality

O staré vrbě – pohádka pro všechny

Sedmáci zdraví z lyžařského kurzu…

Projektový Den civilní ochrany ve fotografiích

Nabídka pracovního místa – uklízeč/uklízečka na dohodu o pracovní činnosti na úklid areálu ZŠ

Schůzka k přijímacímu řízení na střední školy pro rok 2022/2023

Nabídka pracovního místa – kuchař/kuchařka 5. MŠ