Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Krizový plán

MPP – Krizová metodika – Jak máme postupovat v následujících situacích?

A) Návykové látky:

1) Žák užívá alkohol, drogy v době vyučování a přestávek, v areálu školy nebo žák přijde do školy pod vlivem alkoholu nebo nepovolené drogy (omamné nebo psychotropní látky – OPL):
Protože nejsme schopni posoudit závažnost intoxikace a  předvídat další vývoj zdravotního stavu žáka, v každém případě:
– dovedeme žáka k ZŘ nebo řediteli
– vedení školy  volá záchranku, následně kontaktuje zákonné zástupce žáka
V nepřítomnosti vedení školy zajistíme stejný postup sami.

Sankce: snížená známka z chování

2) Žák přinese do školy cigarety, alkohol:

a) Pokusíme se látku zabavit
– Předáme ji ZŘ nebo řediteli
– Vedení školy ji uloží v trezoru a při následném jednání předá zákonným zástupcům na základě protokolu.
– Vedení školy informuje Policii ČR – tel. 974 235 111.
b) Nepodaří-li se látku zabavit
– odvedeme žáka k ZŘ nebo řediteli i s jeho věcmi tak, aby látku nemohl cestou zlikvidovat.
– Vedení školy kontaktuje Policii ČR, oznámí rodičům

Sankce: snížená známka z chování

3) Žák přinese do školy OPL, předvádí, nabízí, prodává:

a) Pokusíme se látku zabavit:
– Uložíme ji do obálky se záznamem o zabavení, který obsahuje datum, čas, popis zabavených předmětů, komu patří nebo byly zabaveny, kde, kým a za jakých okolností, podpisy vedení školy, toho, komu byla látka zabavena (odmítne-li podpis, napíše se místo jeho popisu – odmítl podepsat) a třetí dospělá osoba.
– Obálku uložíme v trezoru v kanceláři školy a vedení školy kontaktuje Policii ČR a rodiče.
b) Látku se nepodařilo zabavit (majitel ji odmítá vydat):
-Žáka odvedeme mimo kolektiv, nejlépe do kanceláře školy, zamezíme mu v likvidaci látky
-Vedení školy kontaktuje Policii ČR a rodiče.

Sankce: snížená známka z chování

4) Ve škole jsme nalezli drogy nebo vybavení k jejich užívání:

– uložíme nalezené věci do trezoru v kanceláři školy a informujeme vedení školy
– provedeme záznam o případu (kdy, kde, co, kdo nalezl)
– vedení školy  předá Policii ČR

5) Ve škole jsme nalezli alkohol nebo cigarety:

– odevzdáme je vedení školy se záznamem o nálezu a to zajistí jejich likvidaci.

6) Žák se svěří, že užívá drogy:

Nabídneme mu kontakt na:
– Krizové centrum Arkáda – tel. 382 211 300,
– linku důvěry 382 222 300,
– Naději – středisko pro sociálně slabé občany – 382 270 107
– učitel může sám zatelefonovat a hned návštěvu zprostředkovat.
– pokud žák tuto pomoc odmítne, doporučíme návštěvu školního metodika prevence, školního psychologa, využití schránky důvěry na www.zstylova.cz schrankaduvery[at]zstylova.cz *

7) Rodiče chtějí řešit problémy s drogami u svého dítěte:

– Doporučíme obrátit se na Krizové centrum Arkáda tel. 382 211 300,
– webové stránky www.drogy-info.cz, www.ditevkrizi.cz, www.odrogach.cz,
– Pedagogicko-psychologickou poradnu – 382 213 387.

8) Rodiče žáka vykazují opakovaně problémy s alkoholem, drogami:

Rodiče kontaktujeme a doporučíme jim vyhledat odbornou pomoc:
– KC Arkáda – 382 211 300,
– AT poradna Mudr. Manková: 382 214 925.

Rodičům sdělíme naši povinnost oznámit situaci OSPODu – Orgán sociální a správní ochrany dítěte, tel. 382 330 813, což následně učiníme!

B) Šikana:

Zjistíme-li ve škole známky šikanování (útoky fyzické, psychické, ekonomické, opakované, přesila útočníka nad obětí):
– Oznámíme vedení školy a školnímu psychologovi, který zahájí vyšetřování a další postup ve spolupráci s metodikem prevence a třídním učitelem.
– Při podezření na trestnou činnost útočníka zajistí vedení školy spolupráci s Policií ČR.

C) Týrání nebo zneužívání dítěte:

Při podezření máme povinnost oznámit OSPODu – tel. 382 330 813 nebo Policii ČR, která má větší pravomoci situaci řešit.
Oznámíme rovněž vedení školy a informujeme školního psychologa

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Naše škola zavádí program KiVa!

Změna termínu Konzultačního odpoledne ve škole

Hledáme posily do našeho týmu – školní asistent-ka/pedagogický-á asistent-ka

Rozdělení žáků 1. tříd

Rozšíření kamerového systému ve škole

Komunikace ve výchově a vzdělávání „Jak bylo dnes ve škole?“ – „Dobrýýý“