Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Modernizace cvičné kuchyně – 1. etapa

Poptávka k podání nabídky

Zadání poptávky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku

(v souladu s § 27, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), výše uvedená zakázka nespadá dále pod aplikaci zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek).

 

Název zakázky: „Modernizace cvičné kuchyně – 1. etapa“

 

 1. Zadavatel :

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Tylova 2391, 397 01 Písek

Zastoupená: Mgr. Bc. Pavlem Kocem, ředitelem školy

IČ: 70890889     DIČ: CZ70890889

 1. Vymezení plnění předmětu výběrového řízení :

V 1. etapě se jedná se o dodávku vybavení a zařízení cvičné kuchyně základní školy skládající se ze 4 kuchyněk, 1 odkládacího a pracovního prostoru pod okny, 2 pracovišť pro teoretickou výuku a hygienického zázemí kuchyně. Cvičná kuchyně jako celek slouží k výuce vaření a stolování v rámci hodin pracovních činností. Vybavení musí být pro žáky bezpečné a odpovídající věkové kategorii 12-15 let a dále musí být ve shodě se všemi normami a předpisy.

Doprava bude v ceně nabídky.

Dodavatel poskytne záruční i pozáruční servis celé instalace i jednotlivých komponentů (zvláště pak elektrických přístrojů) nejdéle do 3 dnů od nahlášení závad.

V 2. etapě (předpoklad jaro-léto 2017) se bude jednat o stavební práce a instalaci zařízení.

 

 1. Termín plnění: od 14.11. do 12.12.2016.
 2. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH : 294 000,- Kč.
 3. Místo plnění:

Budova ZŠ J.K. Tyla a MŠ Písek, Tylova 2391, adresa: Tylova 2391, 397 01 Písek

 1. Požadavek na zpracování nabídkové ceny, platební podmínky:

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy – viz příloha č.2.

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.

 

 1. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny.

Zhotovitel připouští změnu nabídkové ceny při rozšíření nebo zúžení předmětu veřejné zakázky nad nebo pod rámec původního zadání. Všechny výše uvedené změny jsou možné jen na základě písemného dodatku ke kupní smlouvě.

 1. Prohlídka místa plnění.

Zadavatel doporučuje prohlídku místa budoucího plnění. Sraz uchazečů bude v pátek 4.11.2016 v 9.00 hodin před vstupem do školní jídelny (vlevo kolem budovy od hlavního vchodu).

Prohlídka místa budoucího plnění slouží k seznámení zájemců s reálnou situací, technickými detaily, provozními podmínkami, možnostmi a případnými omezeními při realizaci díla.

 1. Pokyny pro zpracování nabídky.

Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě a bude zpracována v českém jazyce. V originále nabídky budou doloženy všechny potřebné doklady v prosté kopii. Nabídka bude obsahovat:

 • krycí list nabídky – příloha č. 1, na kterém budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče, cena, datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat.
 • podepsaný návrh kupní smlouvy osobou oprávněnou za uchazeče jednat – viz příloha č. 2
 • čestné prohlášení – viz příloha č. 3
 • oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet – příloha č. 5
 • grafický návrh realizace s okótovaným půdorysem a plánem instalace
 • CD s elektronickou podobou vyžadovaných dokumentů a dokladů
 1. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií.

Kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který má podnikatelská oprávnění na celý předmět zakázky

 • živnostenský list, či jiný doklad prokazující oprávnění k podnikání (doklad o podnikatelském oprávnění musí prokazatelně pokrývat činnosti, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky) popř. výpis z obchodního rejstříku uchazeče.
 • čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace – viz příloha č. 4
 1. Kritéria pro zadání veřejné zakázky.

Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria – nejnižší nabídková cena.

 1. Doručení nabídek:

Vyzvaní uchazeči mohou  doručit své nabídky poštou na korespondenční adresu nebo osobně do podatelny ředitelství ZŠ Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek, Tylova 2391 (denně od 7.30 do 14.00 hodin), nejpozději v pátek dne 11.11.2016 do 8.00 hodin. Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude zřetelně označena:

Výběrové řízení – „Modernizace cvičné kuchyně – 1. etapa“neotvírat

Korespondenční adresa zadavatele:

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, Tylova 2391, 397 01 Písek

Za řádné a včasné doručení odpovídá uchazeč. Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou zadavatelem do soutěže přijaty.

 1. Další podmínky výběrového řízení na veřejnou zakázku.

Zadavatel má právo výběrové řízení zrušit, doplnit, upřesnit nebo veškeré nabídky odmítnout bez uvedení důvodů.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených účastí v soutěži.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

Zadavatel si vyhrazuje změnit a doplnit kupní smlouvu, nebo uzavřít kupní smlouvu pouze na část plnění předmětu veřejné zakázky.

Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Pavel Koc, tel. 606158231, pavel.koc@zstylova.cz

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle zadavatel uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do tří dnů od vyhodnocení nabídek, které proběhne dne 11.11.2016 v 8.05 hodin.

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace

Příloha č. 5 – Výkaz výměr – položkový rozpočet

Příloha č. 6 – Dokumentace

 

V Písku, dne 1.11.2016

 

                                                                       …………………………………………..

                                                                         Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

 

 

Modernizace cvičné kuchyně etapa 1 - dokumenty k VŘStáhnout soubor

Další Aktuality

Slavnostní otevření zrekonstruované školní kuchyňky

Stavba odstavné plochy pro parkující vozidla na ZŠ J.K.Tyla v Písku

Seznam zadaných a schválených veřejných zakázek za období červenec-prosinec 2015

Seznam zadaných a schválených veřejných zakázek za období leden-prosinec 2016

Seznam zadaných a schválených veřejných zakázek za období leden-červen 2015