Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Nabídka služeb ŠPP

Díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu bylo na naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště, které poskytuje bezplatně své služby žákům, rodičům a pedagogům.   Působení jeho členů vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách, k nimž patří zejména:.

1) Spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
2) Vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídním učitelem
3) Poskytnutí úvodní konzultace dítěti, které ho samo vyhledá
4) Poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
5) Vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte
6) Opatření k posílení pozitivní atmosféry a vzájemných vztahů ve třídě:
– pomoc při začleňování nových žáků do kolektivu,
– prevence sociálně patologických jevů
– šikany, agrese, zneužívání návykových látek,
– psychologické působení zaměřené na zlepšení komunikačních dovedností,
– sebepoznání a sebehodnocení,
– zacházení s agresivitou, apod.
7) Anonymní anketní šetření a průzkumy (měření sociálního klimatu ve třídě, vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů).
8) Kariérové poradenství
9) Poradenství pro rodiče při výchovných nebo výukových problémech dítěte, příp. zprostředkování kontaktu na specializovanější zařízení.

Školní poradenské pracoviště najdete ve 2. patře 1. stupně, po vstupu do budovy směrem doleva, kabinet 1211.

Nabízíme poradenství v oblasti výchovného vedení, při výukových potížích nebo vztahových problémech v kolektivu třídy. Při stížnostech dítěte na nepřátelské chování spolužáků se prosím neprodleně obraťte na vedení školy, projevy násilí ve škole nebudeme tolerovat a problém vyřešíme citlivě s ohledem na zajištění bezpečí a anonymity ohroženého žáka.

V této souvislosti upozorňujeme na zásadní negativní vliv vzoru násilného chování ve sdělovacích prostředcích (a to i zpravodajství) a počítačových hrách. Zvažte prosím možnost nahrazení těchto vlivů společnou činností v rámci rodiny, ať už pracovní či relaxační. Tato investice se Vám mnohonásobně vrátí v bezproblémovém dospívání a ohleduplném chování Vašich dětí.

Za Vaši důvěru děkují členové Školního poradenského pracoviště.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Pozvánka na den otevřených dveří MŠ, ZŠ, ZŠ speciální, DD a SŠ praktická, Šobrova 111

Rozdělení žáků 1. tříd

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Informace veřejné ochránkyně práv k jednorázové dávce mimořádné okamžité pomoci

Pozvánka na schůzku rodičů žáků budoucích prvních tříd

Průvodce zápisem pro rodiče