Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

INFORMACE k organizaci zápisu 2021/2022 do 11.MŠ

 1. Zápis se uskuteční v areálu MŠ ve dnech středa 5. 2021 a čtvrtek 6.  5. 2021 od 13.00 do 17.00 bez přítomnosti dětí.

 

 1. Formulář žádosti k přijetí zákonný zástupce dítěte vytiskne, vyplní, podepíše a doručí  spolu s povinnými přílohami.

Prázdné formuláře budou taktéž k dispozici v areálu MŠ u provozní budovy (oranžová budova) 

 

 

 1. Doručení žádosti
 • Osobně vhozením do zabezpečené schránky umístěné v areálu MŠ, možnost vhození žádosti již od od 3. 5. 2021 do 6. 5. 2021.  Schránka bude umístěna na okně v provozní budově – vchod do školní jídelny. Přístup  v provozní době MŠ od 6.15 do 16.00
 • Osobně v době zápisu u pracovnic MŠ na označeném podacím místě v prostoru školní jídelny – v otevřeném okně. 
 • Poštou s podacím razítkem nejpozději 6. 5. 2021
 • Elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na mailovou adresu vedoucí učitelky 11. MŠ: jana.bednarcik@zstylova.cz
 • Datovou schránkou (datová schránka školy: 6humnba)

 

Datum podání žádosti nemá vliv na přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy.

 

 1. Povinné přílohy k žádosti
 • Prostá kopie rodného listu dítěte s uvedeným souhlasem zákonného zástupce s poskytnutím kopie a jeho podpisem. Kopie bude součástí spisu. Ověření rodného listu lze ve výjimečných případech provést v MŠ v provizorní bezkontaktní kanceláři.
 • Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce z důvodu ověření vztahu zákonného zástupce k nezletilému dítěti. Na kopii bude souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie a jeho podpisem. Kopie bude součástí spisu. Ověření občanského průkazu lze ve výjimečných případech provést v MŠ v provizorní bezkontaktní kanceláři.

– Bydliště dítěte škola zkontroluje dle výpisů z registru obyvatel poskytnutých  zřizovatelem. V případě změny bydliště dítěte doloží zákonný zástupce k žádosti potvrzení o změně bydliště vydané registrem obyvatelstva

 • Doklad o řádném očkování dítěte od dětského lékaře nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat stejným způsobem, tedy prostou kopií (sken, fotografie) tohoto oprávnění. Na kopii bude vyznačen souhlas jiné osoby s poskytnutím kopie tohoto oprávnění k zastupování. Kopie bude součástí spisu.
 • Pokud nebude žádost povinné přílohy obsahovat, bude zákonný zástupce vyzván k jejich doplnění do 5 dnů. Pokud tak neučiní, ředitel školy řízení přeruší do doby dodání podkladů. Bude-li mít ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

 1. Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na nástěnkách u vchodu do MŠ a na webových stránkách ZŠ a MŠ. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdéle 20. 5. 2021 pod přiděleným registračním číslem. Registrační číslo bude zasláno zákonnému zástupci formou SMS na kontakt uvedený v žádosti o přijetí nejdéle do 14. 5. 2021.

 

V případě nepřijetí dítěte mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k podkladům vyjádřit v kanceláři vedoucí učitelky MŠ v pátek 21. 5. 2021 od 9.00 do 12.00 hod. 

 

 

Stáhnout soubor

  zápis

Další Aktuality

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

AKCE – Březen

Den otevřených dveří v 1. třídách

Pozvánka na akci V tanečním rytmu 2024

Tylovka je fakultní školou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

AKCE – Únor