Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

SRŽPŠ - Spolek rodičů

Stanovy Spolku rodičů žáků a přátel školy Základní školy Josefa Kajetána Tyla Písek

 

Název a sídlo

 • Název spolku: Spolek rodičů žáků a přátel školy Základní školy Josefa Kajetána Tyla Písek
 • Sídlo spolku: Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova ulice 2391, 397 01 Písek.

 

Účel spolku

Spolek rodičů žáků a přátel školy Základní školy Josefa Kajetána Tyla Písek (dále jen Spolek) je samosprávným a dobrovolným svazkem rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci školy. Spolek zastupuje zájmy dětí při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti. Spolupracuje se školou, orgány samosprávy a státní správy i jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi.

 

III. Hlavní činnost spolku

Činnost Spolku rodičů a přátel školy je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí, na rozvoj zájmové činnosti dětí a péči o volný čas dětí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

 

Při této své činnosti Spolek

 • seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a podílí se na jejich vyřizování,
 • seznamuje rodiče s cíly a úkoly školy a problematikou jejich dosažení,
 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky k zajištění činnosti školy, podpory žáků a zlepšování školního prostředí,
 • předkládá podněty a doporučení k výchovně vzdělávací práci školy,
 • podílí se na činnosti školní samosprávy a podporuje požadavky školy vůči orgánům státní správy,
 • podává a podílí se na přípravě žádostí pro grantová řízení.

 

Členství

 • Členství je dobrovolné.
 • Individuálním členem Spolku mohou být rodiče a zákonní zástupci žáků a další fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami spolku.
 • Kolektivním členem Spolku může být i právnická osoba působící na území ČR, která souhlasí se stanovami Spolku a hodlá se na jeho práci aktivně podílet. Je-li členem spolku právnické osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.
 • Členství ve Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Tylova Písek vzniká úhradou spolkem stanoveného ročního příspěvku na činnost školy.
 • Členství ve Spolku zaniká:
 • a) vystoupením člena písemným oznámením – členství zaniká dnem doručení písemného oznámení člena
 • b) vystoupení člena (zákonného zástupce žáka) při ukončení studia na škole
 • c) úmrtím člena nebo žáka
 • d) u právnické osoby jejím zrušením, či zrušením členství
 • e) neuhrazením členského příspěvku – členství zaniká, pokud člen neuhradí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn
 • f) zánikem spolku
 • g) vyloučením člena v případě, že člen závažně poruší povinnost vyplývající z členství, porušuje stanovy nebo ohrožuje řádně plnění účelu spolku a v přiměřené lhůtě nezjedná nápravu ani po písemné výzvě spolku, ve které je stanovena délka takovéto lhůty. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze, resp. shromáždění delegátů.

Práva a povinnosti členů spolku

 • Člen spolku má právo:
 • a) podílet se na činnosti spolku, předkládat návrhy k projednání, podněty a připomínky k činnosti spolku a k dění ve škole, a osobně se účastnit projednávání svých návrhů v orgánech spolku,
 • b) být informován o činnosti a hospodaření spolku,
 • c) účastnit se členských schůzí spolku,
 • d) volit a být zvolen do orgánů spolku.
 • Člen má povinnosti zejména:
 • a) dodržovat stanovy spolku a svým chováním nepoškozovat dobré jméno spolku,
 • b) plnit usnesení členské schůze spolku a vykonávat řádně svěřené úkoly,
 • c) hradit členský příspěvek.

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • Členská schůze – shromáždění delegátů

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Její působnost plní shromáždění delegátů ve smyslu ustanovení § 256 NOZ. Shromáždění delegátů – třídních důvěrníků – je složeno z  volených zástupců členů spolku. Třídní důvěrníci a jejich zástupci se volí vždy na začátku školního roku v jednotlivých třídách školy v rámci třídních schůzek, a to nejdéle do 30.9. Pokud nedojde k volbě, zůstává až do nových voleb ve funkci zástupce zvolený za minulý školní rok. V každé třídě si při první rodičovské schůzce školního roku členové zvolí ze svého středu delegáty: třídního důvěrníka a jeho zástupce, kteří budou zastupovat jejich zájmy a hlasovat na shromáždění delegátů. Dle zákonného ustanovení každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů. Není-li to dobře možné, mohou stanovy určit pro volbu delegátů rozumnou odchylku. S ohledem na různý počet členů v jednotlivých třídách není fakticky možné, aby každý z delegátů byl volen stejným počtem hlasů. Tyto stanovy považují rozdílný počet členů v jednotlivých třídách za rozumnou odchylku, která vyhovuje smyslu tohoto institutu.

Členská schůze, resp. shromáždění delegátů rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku,

zejména:

 • a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov
 • b) určuje výši členských příspěvků
 • c) volí a odvolává předsedu spolku a členy rady spolku
 • d) rozhoduje o zrušení spolku na základě návrhu rady
 • e) schvaluje rozpočet a zprávu o činnosti spolku za předcházející rok.

Členskou schůzi, resp. shromáždění delegátů spolku svolává předseda spolku 2 x ročně. Termín a program schůze oznámí předseda nejméně 30 dnů předem vyvěšením na webových stránkách školy. Předseda spolku svolá zasedání členské schůze, resp. shromáždění delegátů, také z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo z podnětu alespoň třetiny delegátů. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve předseda na jednání ředitele školy, popř. další zástupce školy. Členská schůze, resp. shromáždění delegátů, je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji.

Členská schůze, resp. shromáždění delegátů, je usnášení schopné, účastní-li se zasedání třetina všech delegátů. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Každý delegát má při rozhodování jeden hlas. Hlasy delegátů jsou si rovny. Ze schůzí je veden zápis, jehož součástí je podepsaná listina přítomných.

 

Rada spolku

Rada spolku (dále jen „rada) nezastupuje spolek navenek, ale má řídící funkci spolku v běžných záležitostech. Rada spolku je tvořena třemi členy spolku volenými členskou schůzí, resp. shromážděním delegátů. Členy rady jsou předseda, místopředseda a člen rady. Pro rozhodování je třeba většiny všech členů a v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Radu volí členská schůze resp. shromáždění delegátů na dvouleté období.

Rada rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti členské schůze nebo předsedy.

Rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi, resp. shromáždění delegátů, a předsedovi spolku.

 

Rada spolku:

 • a) rozhoduje o přijetí za člena spolku,
 • b) rozhoduje o zrušení členství člena spolku,
 • c) navrhuje výši členských příspěvků,
 • d) navrhuje plán činnosti spolku,
 • e) koordinuje a zajišťuje činnost spolku,
 • f) vede seznam členů spolku a informuje členy spolku o záležitostech spolku,
 • g) zajišťuje řádné hospodaření spolku s poskytnutými dary a příspěvky

 

Předseda spolku jako statutární orgán spolku

Předseda spolku (dále jen „předseda“) je výkonným a statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Předseda, resp. místopředseda zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem. Předseda jedná za spolek samostatně ve všech záležitostech. Funkce předsedy je čestná a bezplatná. Předseda je volen členskou schůzí resp. shromážděním delegátů na dobu 2 let.

 

Předseda spolku:

 • a) řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze a zároveň předsedá radě,
 • b) svolává členskou schůzi, resp. shromáždění delegátů,
 • c) archivuje veškeré zápisy ze zasedání členské schůze, resp. shromáždění delegátů.
 • d) nebo ředitel školy (dále jen Iniciátor) může využít pro situace, kdy členská schůze, resp. shromáždění delegátů, musí nějakou záležitost neodkladně projednat bez nutnosti a potřeby svolávat schůzi, proceduru per rollam. Tím se rozumí korespondenční hlasování jednotlivých delegátů.
 • Hlasování per rollam probíhá obvykle e-mailem, každý zvolený delegát, tzn. důvěrník a jeho zástupce proto na sebe poskytne platnou e-mailovou adresu.
 • Lhůta pro odpovědi na otázky položené při hlasování je třídenní (3 kalendářní dny).
 • Každý z účastníků hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy při své odpovědi zadat „Odpovědět všem“, tedy touto cestou zajistit, aby jeho e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu.
 • Iniciátor hlasování je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) vždy „požadovat potvrzení o přečtení“ (viz. Nástroje v Outlook Express nebo Microsoft Outlook).
 • Iniciátor hlasování per rollam je povinen oznámit výsledky hlasování nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení hlasování.
 • Hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu nejbližší členské schůze, resp. shromáždění delegátů. Podklady do zápisu předá předseda spolku.

VII. Hospodaření Spolku

 • Spolek nemá žádný majetek. Finanční příspěvek na činnost školy poskytovaný rodiči je veden na účtu školy pod stanoveným účelovým znakem 50002.
 • Vedení školy předkládá na každé členské schůzi, resp. shromáždění delegátů, podrobný přehled hospodaření s tímto finančním příspěvkem. Nakládání s příspěvkem podléhá předběžné vnitřní účetní kontrole a finanční kontrole zřizovatele, FÚ a ČŠI.

VIII. Zánik a zrušení spolku

Spolek zaniká:

 • a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě usnesení členské schůze, resp. shromáždění delegátů
 • b) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení nebo rozpuštění spolku

Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. Jde-li o zánik spolku na základě usnesení členské schůze, resp. shromáždění delegátů, provede majetkové vypořádání podle zásad stanovených členskou schůzí rada spolku. Jde-li o zánik rozhodnutím soudu, provede majetkové vypořádání likvidátor jím určený.

Závěrečná ustanovení

 • Spolek je uzavírán na dobu neurčitou.
 • Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ustanoveními § 214-302. Ustanovení § 250 odst. 1 druhá věta se nepoužije.
 • Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce zaniká funkce doručením písemného oznámení o odstoupení radě spolku k uvedenému dni v písemném oznámení.
 • Tyto stanovy byly projednány a jejich znění bylo schváleno členskou schůzí, resp. shromážděním delegátů, dne 6.12.2016 s tím, že nahrazují v plném rozsahu stanovy Sdružení rodičů žáků a přátel Základní školy Josefa Kajetána Tyla v Písku přijaté dne 18.6.1996 a změněné 12.4.2011.
 • Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.

 

V Písku dne 08. 12. 2016

Ing. Petr Vovesný – předseda spolku

Mgr. Bc. Koc Pavel – ředitel školy