Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Tvořivá škola

Projekt Tvořivá škola – „čtení a psaní s porozuměním“

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na www.tvorivaskola.cz.

 

Principy činnostního učení

Vycházíme z toho, že si zapamatujeme :                                                                                                              

 • 10 % toho, co slyšíme
 • 15 % toho, co vidíme
 • 20 % toho, co současně slyšíme i vidíme
 • 40 % toho, o čem diskutujeme
 • 80 % toho, co přímo zažijeme nebo děláme
 • 90 % toho, co se pokoušíme naučit jiné

Proto se důsledně snažíme ve výuce:

 • vyučovat prostřednictvím vlastní činnosti žáků, využívat smyslové poznání a zkušenosti žáků
 • využívat objevování, vlastní tvořivosti a vynalézavosti žáků
 • vycházet ze životních situací, podporovat u žáků poznávání a aplikaci poznatků v praxi
 • dát žákům přiměřený čas k učení a vést je k dokonalému zvládnutí učiva (trvalému osvojení vědomostí)
 • vytvářet projekty pro jednotlivé ročníky s využitím mezipředmětových vztahů
 • učit žáky pracovat s informacemi, nahlížet souvislosti, propojovat poznatky různého druhu, rozumět grafům, diagramům, tabulkám, …
 • volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení (dialog, kooperace)
 • vést žáky k vlastní organizaci učení
 • využívat sebekontrolu a sebehodnocení žáků
 • organizovat práci žáků ve skupinách
 • poznávat (diagnostikovat) žáky, jejich potřeby a schopnosti a na tomto základě volit nejvhodnější přístupy
 • organizovat vnitřní diferenciaci ve třídě
 • využívat vhodných metodických materiálů (učebnic, metodik, pracovních sešitů a diaktických pomůcek)

 

Při výchově :

 • rozvíjet klima dobrého vztahu mezi žáky, mezi žákem a učitelem
 • respektovat schopnosti žáků, zadávat účelné individuální úkoly, a tím pěstovat jejich smysl pro povinnost
 • utvářet u žáků schopnost naslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí
 • učit žáky spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých, projevovat pozitivní city v chování a jednání
 • vytvářet prostředí, ve kterém se žáci cítí dobře a chtějí se učit, které dává prostor pro žákovu sebedůvěru a seberealizaci
 • rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu
 • hodnotit znalosti žáků, nikoliv jejich slabiny (největším trestem pro děti je nebýt oceněn a pochválen, pochvala a odměna jsou naopak největší motivací )

Používáme sady učebních pomůcek, které jsou v rukách každého žáka, využíváme jejich všestranné použití a zadáváme pokyny vedoucí k stálé pozornosti a tvořivosti, žák je tak při hodinách intenzivně zaměstnán.

 

Učíme žáky:

 • pracovat s informacemi – obecně se orientovat, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu
 • poznat a osvojit si strategii učení
 • pozitivnímu vztahu k učení a následně k celoživotnímu vzdělávání
 • zvládat zásady všestranné komunikace
 • spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých, projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací
 • vnímat citové vztahy k lidem, k prostředí kde žijí, k živé i neživé přírodě
 • naslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí
 • vážit si svého duševního a fyzického zdraví, chránit je a rozvíjet
 • schopnosti žít společně s ostatními lidmi, toleranci, ohleduplnosti k lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám
 • poznávat své reálné možnosti a uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

 

Naše Tvořivá škola navazuje na tradice české činné školy:

 • má činnostní ráz
 • je pozitivní vůči žákovi
 • podněcuje žáka k tvořivé práci
 • snaží se navrátit do škol „selský rozum“
 • využívá zkušeností žáka
 • mnoha způsoby využívá motivaci
 • dbá na vysvětlení, proč se čemu žáci učí
 • zařazuje do výuky zpětnou vazbu
 • dává prostor komunikaci
 • snaží se o dobré zvládnutí základního učiva