Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Prázdninová manéž za


Hurááááááááááá!Základní informace

Filozofie školy a charakteristika školy

Škola, kde si každý najde svoje…

Snažíme se  především o to, aby byla naše škola místem, kde vládne přátelská atmosféra, tolerance a důvěra, kde žák i učitel vnímají školu jako bezpečné prostředí, umožňující otevřenou komunikaci. V každodenním školním životě, ve vyučovacích hodinách i v mimoškolních činnostech chceme vytvářet vztahy vzájemného respektu, vztahy, ve kterých jeden člověk naslouchá druhému, nebojí se říci svůj vlastní názor, vztahy, které nedávají podnět ani prostor šikaně a ponižování člověka.

Cílem vzdělávání je výchova samostatně myslících žáků, kteří mají zájem o vědění, informace. Toho lze dosáhnout jen tehdy, bude-li učení smysluplné, propojené s životem. Jednotlivé předměty budou provázány, odstraní se jejich nesmyslná izolovanost, rozsah učiva zredukujeme a více povedeme žáky k chápání souvislostí než osvojování si velkého množství látky. Žák bude umět pracovat s informacemi, bude schopen aplikovat vědomosti v praxi. Chceme naplnit i společenskou poptávku po výuce jazyků a ICT. Pro harmonický rozvoj dítěte je důležité i rozvíjení jeho komunikačních schopností a dovedností. Chceme vést žáky k osvojování si základních principů efektivní komunikace, aby respektovali druhé, naučili se říct svůj názor, uměli se rozhodnout a přijímali důsledky svých rozhodnutí.. Vzájemný respekt, atmosféra plodné komunikace, to vše lze vybudovat jedině v prostředí komunikačně otevřeném, tedy nejenom mezi žáky, ale i mezi žáky a učiteli navzájem.
Ať už je náš školní vzdělávací program START! „Smysluplnou volbou, laskavou náročností a spoluprací pro život“ více či méně dokonalý, kvalita výchovně–vzdělávacího procesu závisí na lidech, kteří školou žijí: na osobnosti tvořivého učitele, progresivním vedení, zodpovědném přístupu všech – učitelů, žáků, ale i rodičů. Každý z těchto účastníků by měl cítit, že vzdělání je jejich zájmem, škola bezpečným místem a lidé ve škole přátelského srdce.

Nemůžeme být všichni stejní, ale měli bychom kráčet jedním směrem. To proto, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří se uplatní v pracovním i osobním životě a budou si vážit druhých lidí.

Přejeme si, aby mohli naši absolventi naplnili vše, co je obsahem dopisu, který od nás na závěr své povinné školní docházky dostávají…

Milý deváťáku,

přišla chvíle loučení. Strávili jsme spolu na cestě Tvého vzdělávání a růstu okamžiky těžké i radostné. Věříme, že ses naučil respektovat lidi kolem sebe, dokážeš odlišit dobré a zlé a že získané vědomosti a dovednosti budeš umět použít ve svém dalším životě, v dalším sebevzdělávání a ve prospěch druhých. Rozvíjej dál svou schopnost komunikovat s ostatními, nezapomínej, že především činy jsou tvou vizitkou! Neuhas ten zažehnutý plamen poznání. Až do této chvíle jsme šli s Tebou. Teď už dokážeš a musíš jít sám. Přejeme ti, abys našel správné místo na Zemi. Přejeme Ti hodně úspěchů a radosti z nich.
Tvoji učitelé a vedení školy

 

Charakteristika školy

 • škola sdružuje 5. MŠ, 9. MŠ, 11. MŠ a Křesťanskou MŠ, škola a školky úzce spolupracují,
 • pravidelné akce pro budoucí žáky 1. tříd – setkání s předškoláky, s rodiči budoucích prvňáčků, dny otevřených dveří,
 • Školička pro předškoláky – po zápisu 6 lekcí každý čtvrtek od 16:00 hodin,
 • pilotní škola projektu „ Hodina pohybu navíc“ – žáci 1. – 3. ročníku absolvují v rámci školní družiny 1 hodinu sportovních aktivit navíc,
 • dlouhodobé pozitivní hodnocení Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány,
 • vlastní školní vzdělávací program START!, vytvořený za podpory EU a MŠMT,
 • školní poradenské pracoviště pro žáky a rodiče (školní psycholog, výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, koordinátor prevence negativních jevů),
 • škola je aktivně zapojena v síti Tvořivých škol, důraz na činnostní učení,
 • výuka na interaktivních tabulích již od 1. ročníku,
 • školní žákovský parlament se podílí na spolurozhodování o dění ve škole,
 • bezpečné prostředí pro děti (dobrá dopravní obslužnost, umístění školy v klidném prostředí vnitrobloku), zapojení do projektu Bezpečně do školy, eSafety label,
 • výuka cizích jazyků od 1. třídy v rámci kroužků (nabídka anglického, německého a francouzského jazyka),
 • péče o informační gramotnost žáků – od 4. ročníku předmět Informatika, přístup žáků k internetu,
 • podpora přírodovědného a technického vzdělání (moderně vybavené zrekonstruované učebny přírodopisu, fyziky, chemie a dílen),
 • nabídka nepovinného předmětu (sborový zpěv),
 • pestrá nabídka zájmové volnočasové činnosti v Školní družině, školním klubu a v doplňkové činnosti (keramická dílna, pohybové hry, dramatický soubor, plavání, hra na flétnu, hra na kytaru, florbal, kopaná, foto a video kroužek, line dance, redakční kroužek Tyláček, zdravotnický kroužek, ekotým, dramatická výchova, gymnastika, jóga, taneční kroužek…),
 • celoškolské projektové dny: Environmentální výchova, Civilní ochrana apod.,
 • přírodní zahrada – ekologická výchova, využití zahrady ve všech předmětech,
 • vícedenní pobyty v přírodě (kurzy jazyků, malby, kresby a fotografování v přírodě, lyžování a snowboardingu, turistiky, vodáctví a cyklistiky, seznamovací pobyty nových třídních kolektivů v 1. a 6. třídě),
 • intenzivní spolupráce s basketbalovým týmem SRŠNI Písek, podpora spolupráce s oddíly házené, florbalu a šachu při TJ Sokol Písek,
 • moderní sportovní zázemí, školní hřiště pro sportovní, tělovýchovné a volnočasové aktivity,
 • výuka plavání a bruslení pro žáky 1. stupně,
 • statut akreditovaného zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • školní časopis Tyláček do každé rodiny, ke stažení na webu školy,
 • aktivní podíl žáků a učitelů na kulturním a společenském životě města (divadelní a taneční představení, koncerty, akademie, výtvarné a foto výstavy, rozsvěcování vánočního stromu, vánoční jarmark, absolventský ples, vystoupení pro seniory),
 • spolupráce se zahraničními školami v mezinárodních projektech, vzdělávací zájezdy žáků do zahraničí,
 • skříňkový šatnový systém,
 • „Mléko do škol“ a „ Ovoce do škol“,
 • školní jídelnaobjednávkový systém stravování (možnost i prostřednictvím internetu – výběr ze 2 jídel, velký výběr salátů, zdravý školní bufet),
 • trvalá snaha o výchovu dětí ke správné životosprávě – např. projekt „Fandíme zdraví“,
 • kurzy češtiny pro cizince,
 • elektronické žákovské knížky (více informací pro rodiče) a elektronické třídní knihy a docházkový systém, Online školní pokladna (usnadnění a zpřehlednění systému plateb),
 • zařazení do sítě škol Rodiče vítáni, spolupráce s rodiči – Spolek rodičů, stravovací fitminitým, konzultační odpoledne (elektronický rezervační systém), třídní schůzky apod.

 

Aktuální počet žáků ve školním roce 2018/2019: 737

Důležité termíny organizace

Organizace školního roku 2018/2019

 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
 • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 3. – 10. 3. 2019
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

 

Schůzka třídních důvěrníků                           ČT 20.9.2018 a ČT 14.3.2019

Třídní schůzky                                               ÚT 25.9.2018 a ÚT 19.3.2019

Konzultační odpoledne                                  ÚT 11.12.2018 a ÚT 21.5.2019

Dny otevřených dveří                                    ČT-PÁ 22.-23.11.2018 a ČT-PÁ 25.-26.4.2019

Den otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu            PÁ 15.3.2019

Schůzka k budoucím 1. třídám                                  ÚT 4.6.2019 (zápis pravděpodobně 5.-6.4.2019)

 

Rozsvěcování vánočního stromu a jarmark   ÚT 4.12.2018 (1. adventní neděle 2.12.2018)

Mikulášská nadílka                                       ST 5.12.2018

V tanečním rytmu                                        ČT 28.2.2019

Akademie ke Dni matek                                ST 15.5.2019 (Pískoviště 10.5.2019, Den matek neděle 12.5.2019)

 

Zasedání školské rady                                   ČT 11.10.2018, květen 2019

 

Den civilní ochrany                                                                                                       ÚT 22.1.2019

Den environmentální výchovy, vzdělání a osvěty a projektový den 1. stupně                   ÚT 16.4.2019 (Den Země PO 22.4.2019)

 

 1. pedagogická rada                                          ÚT 28.8. a ST 29.8.2018
 2. pedagogická rada                                          ÚT 9.10.2018
 3. pedagogická rada                                          ÚT 20.11.2018
 4. pedagogická rada                                          ÚT 22.1.2019
 5. pedagogická rada                                          ÚT 16.4.2019
 6. pedagogická rada                                          ČT 20.6.2019

Jazykový kurz                                                18.3.-22.3.2019

Lyžařský kurz 7. tříd                                     26.1.-1.2.2019 (zatím nepotvrzeno)

Sportovní kurz 2. stupně                               červen 2019

Výtvarný kurz                                                květen 2019

(termíny se mohou změnit)

 

Termíny školních akcí se mohou v průběhu roku ze závažných důvodů změnit.

 

Dokumenty ke stažení

2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 11. MŠ, Na Ryšavce 241 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 9. MŠ, Alšova 1930 (4.4.2019)
2019 – Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Křesťanská MŠ, Alšova 2701 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 11. MŠ, Na Ryšavce 241 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 9. MŠ, Alšova 1930 (4.4.2019)
2019 – ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Křesťanská MŠ, Alšova 2701 (4.4.2019)
Harmonogram přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2018/2019 pro rodiče a žáky (20.12.2018)
Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2019/2020 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky (11.3.2019)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Písek (8.1.2019)
Obecně závazná vyhláška č.2 2017, kterou se stanoví části školských obvodů základních škol zřízených městem Písek (7.1.2018)
Plán výchovného poradenství pro školní rok 2018/2019 (1.10.2018)
ŽÁDOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE ve školním roce 2019/2020 (11.3.2019)
Žádost zákonných zástupců o předčasný nástup povinné školní docházky dítěte od školního roku 2019/2020 (11.3.2019)
Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 (11.3.2019)