Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je úterý, 14. srpna, svátek má Alan, gratulujeme!

Základní informace

Filozofie školy a charakteristika školy

Škola, kde si každý najde svoje…

Snažíme se  především o to, aby byla naše škola místem, kde vládne přátelská atmosféra, tolerance a důvěra, kde žák i učitel vnímají školu jako bezpečné prostředí, umožňující otevřenou komunikaci. V každodenním školním životě, ve vyučovacích hodinách i v mimoškolních činnostech chceme vytvářet vztahy vzájemného respektu, vztahy, ve kterých jeden člověk naslouchá druhému, nebojí se říci svůj vlastní názor, vztahy, které nedávají podnět ani prostor šikaně a ponižování člověka.

Cílem vzdělávání je výchova samostatně myslících žáků, kteří mají zájem o vědění, informace. Toho lze dosáhnout jen tehdy, bude-li učení smysluplné, propojené s životem. Jednotlivé předměty budou provázány, odstraní se jejich nesmyslná izolovanost, rozsah učiva zredukujeme a více povedeme žáky k chápání souvislostí než osvojování si velkého množství látky. Žák bude umět pracovat s informacemi, bude schopen aplikovat vědomosti v praxi. Chceme naplnit i společenskou poptávku po výuce jazyků a ICT. Pro harmonický rozvoj dítěte je důležité i rozvíjení jeho komunikačních schopností a dovedností. Chceme vést žáky k osvojování si základních principů efektivní komunikace, aby respektovali druhé, naučili se říct svůj názor, uměli se rozhodnout a přijímali důsledky svých rozhodnutí.. Vzájemný respekt, atmosféra plodné komunikace, to vše lze vybudovat jedině v prostředí komunikačně otevřeném, tedy nejenom mezi žáky, ale i mezi žáky a učiteli navzájem.
Ať už je náš školní vzdělávací program START! „Smysluplnou volbou, laskavou náročností a spoluprací pro život“ více či méně dokonalý, kvalita výchovně–vzdělávacího procesu závisí na lidech, kteří školou žijí: na osobnosti tvořivého učitele, progresivním vedení, zodpovědném přístupu všech – učitelů, žáků, ale i rodičů. Každý z těchto účastníků by měl cítit, že vzdělání je jejich zájmem, škola bezpečným místem a lidé ve škole přátelského srdce.

Nemůžeme být všichni stejní, ale měli bychom kráčet jedním směrem. To proto, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří se uplatní v pracovním i osobním životě a budou si vážit druhých lidí.

Přejeme si, aby mohli naši absolventi naplnili vše, co je obsahem dopisu, který od nás na závěr své povinné školní docházky dostávají…

Milý deváťáku,

přišla chvíle loučení. Strávili jsme spolu na cestě Tvého vzdělávání a růstu okamžiky těžké i radostné. Věříme, že ses naučil respektovat lidi kolem sebe, dokážeš odlišit dobré a zlé a že získané vědomosti a dovednosti budeš umět použít ve svém dalším životě, v dalším sebevzdělávání a ve prospěch druhých. Rozvíjej dál svou schopnost komunikovat s ostatními, nezapomínej, že především činy jsou tvou vizitkou! Neuhas ten zažehnutý plamen poznání. Až do této chvíle jsme šli s Tebou. Teď už dokážeš a musíš jít sám. Přejeme ti, abys našel správné místo na Zemi. Přejeme Ti hodně úspěchů a radosti z nich.
Tvoji učitelé a vedení školy

 

Charakteristika školy

 • škola sdružuje 5. MŠ, 9. MŠ, 11. MŠ a Křesťanskou MŠ, škola a školky úzce spolupracují,
 • pravidelné akce pro budoucí žáky 1. tříd – setkání s předškoláky, s rodiči budoucích prvňáčků, dny otevřených dveří,
 • Školička pro předškoláky – po zápisu 6 lekcí každý čtvrtek od 16:00 hodin,
 • pilotní škola projektu „ Hodina pohybu navíc“ – žáci 1. – 3. ročníku absolvují v rámci školní družiny 1 hodinu sportovních aktivit navíc,
 • dlouhodobé pozitivní hodnocení Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány,
 • vlastní školní vzdělávací program START!, vytvořený za podpory EU a MŠMT,
 • školní poradenské pracoviště pro žáky a rodiče (školní psycholog, výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, koordinátor prevence negativních jevů),
 • škola je aktivně zapojena v síti Tvořivých škol, důraz na činnostní učení,
 • výuka na interaktivních tabulích již od 1. ročníku,
 • školní žákovský parlament se podílí na spolurozhodování o dění ve škole,
 • bezpečné prostředí pro děti (dobrá dopravní obslužnost, umístění školy v klidném prostředí vnitrobloku), zapojení do projektu Bezpečně do školy, eSafety label,
 • výuka cizích jazyků od 1. třídy v rámci kroužků (nabídka anglického, německého a francouzského jazyka),
 • péče o informační gramotnost žáků – od 4. ročníku předmět Informatika, přístup žáků k internetu,
 • podpora přírodovědného a technického vzdělání (moderně vybavené zrekonstruované učebny přírodopisu, fyziky, chemie a dílen),
 • nabídka nepovinného předmětu (sborový zpěv),
 • pestrá nabídka zájmové volnočasové činnosti v Školní družině, školním klubu a v doplňkové činnosti (keramická dílna, pohybové hry, dramatický soubor, plavání, hra na flétnu, hra na kytaru, florbal, kopaná, foto a video kroužek, line dance, redakční kroužek Tyláček, zdravotnický kroužek, ekotým, dramatická výchova, gymnastika, jóga, taneční kroužek…),
 • celoškolské projektové dny: Environmentální výchova, Civilní ochrana apod.,
 • přírodní zahrada – ekologická výchova, využití zahrady ve všech předmětech,
 • vícedenní pobyty v přírodě (kurzy jazyků, malby, kresby a fotografování v přírodě, lyžování a snowboardingu, turistiky, vodáctví a cyklistiky, seznamovací pobyty nových třídních kolektivů v 1. a 6. třídě),
 • intenzivní spolupráce s basketbalovým týmem SRŠNI Písek, podpora spolupráce s oddíly házené, florbalu a šachu při TJ Sokol Písek,
 • moderní sportovní zázemí, školní hřiště pro sportovní, tělovýchovné a volnočasové aktivity,
 • výuka plavání a bruslení pro žáky 1. stupně,
 • statut akreditovaného zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • školní časopis Tyláček do každé rodiny, ke stažení na webu školy,
 • aktivní podíl žáků a učitelů na kulturním a společenském životě města (divadelní a taneční představení, koncerty, akademie, výtvarné a foto výstavy, rozsvěcování vánočního stromu, vánoční jarmark, absolventský ples, vystoupení pro seniory),
 • spolupráce se zahraničními školami v mezinárodních projektech, vzdělávací zájezdy žáků do zahraničí,
 • skříňkový šatnový systém,
 • „Mléko do škol“ a „ Ovoce do škol“,
 • školní jídelnaobjednávkový systém stravování (možnost i prostřednictvím internetu – výběr ze 2 jídel, velký výběr salátů, zdravý školní bufet),
 • trvalá snaha o výchovu dětí ke správné životosprávě – např. projekt „Fandíme zdraví“,
 • kurzy češtiny pro cizince,
 • elektronické žákovské knížky (více informací pro rodiče) a elektronické třídní knihy a docházkový systém, Online školní pokladna (usnadnění a zpřehlednění systému plateb),
 • zařazení do sítě škol Rodiče vítáni, spolupráce s rodiči – Spolek rodičů, stravovací fitminitým, konzultační odpoledne (elektronický rezervační systém), třídní schůzky apod.

 

Aktuální počet žáků ve školním roce 2017/2018: 738

Důležité termíny organizace

Organizace školního roku 2017/2018
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

 Vánoční prázdniny připadnou na období od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny pro okres Písek jsou stanoveny od 26. února do 4. března 2018.

 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018. (Poznámka: pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Schůzka třídních důvěrníků ČT 14.9.2017 a ČT 13.3.2018

Třídní schůzky ÚT 19.9.2017 a ÚT 20.3.2018

Konzultační odpoledne ÚT 12.12.2017 a ÚT 15.5.2018

Dny otevřených dveří ČT-PÁ 23.-24.11.2017 a ČT-PÁ 19.-20.4.2018

Den otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu PÁ 16.3.2018

Schůzka k budoucím 1. třídám ÚT 5.6.2018 (zápis 6.-7.4.2018)

Rozsvěcování vánočního stromu a jarmark PÁ 1.12.2017

Mikulášská nadílka ÚT 5.12.2017

V tanečním rytmu ČT 15.3.2018

Akademie ke Dni matek ČT 3.5.2018 (Den matek neděle 13.5.2018) pozor změna, původně bylo 10.5.2018

XIII. absolventský ples (v případě zájmu) PÁ 15.6.2018 (Městské slavnosti 8.-9.6.2018)

Zasedání školské rady ČT 31.8.2017, ČT 12.10.2017, květen 2018

Den civilní ochrany ÚT 23.1.2018

Den environmentální výchovy, vzdělání a osvěty ÚT 17.4.2018 (Den Země NE 22.4.2018)

 1. pedagogická rada PO 28.8. a ST 30.8.2017
 2. pedagogická rada ÚT 10.10.2017
 3. pedagogická rada ÚT 21.11.2017
 4. pedagogická rada ÚT 23.1.2018
 5. pedagogická rada ÚT 17.4.2018
 6. pedagogická rada ČT 21.6.2018

 

Jazykový kurz bude upřesněno

Lyžařský kurz 7. tříd bude upřesněno

Cyklistický kurz 8. tříd bude upřesněno

Vodácký kurz 9. tříd bude upřesněno

Výtvarný kurz 18.9.-22.9.2017

 

Termíny školních akcí se mohou v průběhu roku ze závažných důvodů změnit.

 

Dokumenty ke stažení

Dodatek č.1 Kritéria k přijímáni dětí do MŠ 2018 (2.5.2018)
Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky pro šk. rok 2018/2019 (14.3.2018)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 11. MŠ (16.4.2018)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 5. MŠ 2018 (16.4.2018)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 9. MŠ 2018 (16.4.2018)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Křesťanská MŠ 2018 (16.4.2018)
Obecně závazná vyhláška č.1 2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Písek (7.1.2018)
Obecně závazná vyhláška č.2 2017, kterou se stanoví části školských obvodů základních škol zřízených městem Písek (7.1.2018)
Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 (11.5.2018)
Seznam uchazečů/dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 (11.4.2018)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 11. MŠ 2018 (16.4.2018)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 5.MŠ 2018 (16.4.2018)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 9.MŠ 2018 (16.4.2018)
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ KŘESŤANSKÁ MŠ 2018 (16.4.2018)
ŽÁDOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE (14.3.2018)
ŽÁDOST ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O PŘEDČASNÝ NÁSTUP POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE (14.3.2018)
Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 (14.3.2018)