Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Prázdniny


Hurááááááááááá!

Dnes je pátek, 18. srpna, svátek má Helena, gratulujeme!

Základní informace

Filozofie školy a charakteristika školy

Škola, kde si každý najde svoje…

Snažíme se  především o to, aby byla naše škola místem, kde vládne přátelská atmosféra, tolerance a důvěra, kde žák i učitel vnímají školu jako bezpečné prostředí, umožňující otevřenou komunikaci. V každodenním školním životě, ve vyučovacích hodinách i v mimoškolních činnostech chceme vytvářet vztahy vzájemného respektu, vztahy, ve kterých jeden člověk naslouchá druhému, nebojí se říci svůj vlastní názor, vztahy, které nedávají podnět ani prostor šikaně a ponižování člověka.

Cílem vzdělávání je výchova samostatně myslících žáků, kteří mají zájem o vědění, informace. Toho lze dosáhnout jen tehdy, bude-li učení smysluplné, propojené s životem. Jednotlivé předměty budou provázány, odstraní se jejich nesmyslná izolovanost, rozsah učiva zredukujeme a více povedeme žáky k chápání souvislostí než osvojování si velkého množství látky. Žák bude umět pracovat s informacemi, bude schopen aplikovat vědomosti v praxi. Chceme naplnit i společenskou poptávku po výuce jazyků a ICT. Pro harmonický rozvoj dítěte je důležité i rozvíjení jeho komunikačních schopností a dovedností. Chceme vést žáky k osvojování si základních principů efektivní komunikace, aby respektovali druhé, naučili se říct svůj názor, uměli se rozhodnout a přijímali důsledky svých rozhodnutí.. Vzájemný respekt, atmosféra plodné komunikace, to vše lze vybudovat jedině v prostředí komunikačně otevřeném, tedy nejenom mezi žáky, ale i mezi žáky a učiteli navzájem.
Ať už je náš školní vzdělávací program START! „Smysluplnou volbou, laskavou náročností a spoluprací pro život“ více či méně dokonalý, kvalita výchovně–vzdělávacího procesu závisí na lidech, kteří školou žijí: na osobnosti tvořivého učitele, progresivním vedení, zodpovědném přístupu všech – učitelů, žáků, ale i rodičů. Každý z těchto účastníků by měl cítit, že vzdělání je jejich zájmem, škola bezpečným místem a lidé ve škole přátelského srdce.

Nemůžeme být všichni stejní, ale měli bychom kráčet jedním směrem. To proto, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří se uplatní v pracovním i osobním životě a budou si vážit druhých lidí.

Přejeme si, aby mohli naši absolventi naplnili vše, co je obsahem dopisu, který od nás na závěr své povinné školní docházky dostávají…

Milý deváťáku,

přišla chvíle loučení. Strávili jsme spolu na cestě Tvého vzdělávání a růstu okamžiky těžké i radostné. Věříme, že ses naučil respektovat lidi kolem sebe, dokážeš odlišit dobré a zlé a že získané vědomosti a dovednosti budeš umět použít ve svém dalším životě, v dalším sebevzdělávání a ve prospěch druhých. Rozvíjej dál svou schopnost komunikovat s ostatními, nezapomínej, že především činy jsou tvou vizitkou! Neuhas ten zažehnutý plamen poznání. Až do této chvíle jsme šli s Tebou. Teď už dokážeš a musíš jít sám. Přejeme ti, abys našel správné místo na Zemi. Přejeme Ti hodně úspěchů a radosti z nich.
Tvoji učitelé a vedení školy

 

Charakteristika školy

 • škola sdružuje 5. MŠ, 9. MŠ, 11. MŠ a Křesťanskou MŠ, škola a školky úzce spolupracují,
 • pravidelné akce pro budoucí žáky 1. tříd – setkání s předškoláky, s rodiči budoucích prvňáčků, dny otevřených dveří,
 • Školička pro předškoláky – po zápisu 6 lekcí každý čtvrtek od 16:00 hodin,
 • pilotní škola projektu „ Hodina pohybu navíc“ – žáci 1. – 3. ročníku absolvují v rámci školní družiny 1 hodinu sportovních aktivit navíc,
 • dlouhodobé pozitivní hodnocení Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány,
 • vlastní školní vzdělávací program START!, vytvořený za podpory EU a MŠMT,
 • školní poradenské pracoviště pro žáky a rodiče (školní psycholog, výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, koordinátor prevence negativních jevů),
 • škola je aktivně zapojena v síti Tvořivých škol, důraz na činnostní učení,
 • výuka na interaktivních tabulích již od 1. ročníku,
 • školní žákovský parlament se podílí na spolurozhodování o dění ve škole,
 • bezpečné prostředí pro děti (dobrá dopravní obslužnost, umístění školy v klidném prostředí vnitrobloku), zapojení do projektu Bezpečně do školy, eSafety label,
 • výuka cizích jazyků od 1. třídy v rámci kroužků (nabídka anglického, německého a francouzského jazyka),
 • péče o informační gramotnost žáků – od 4. ročníku předmět Informatika, přístup žáků k internetu,
 • podpora přírodovědného a technického vzdělání (moderně vybavené zrekonstruované učebny přírodopisu, fyziky, chemie a dílen),
 • nabídka nepovinného předmětu (sborový zpěv),
 • pestrá nabídka zájmové volnočasové činnosti v Školní družině, školním klubu a v doplňkové činnosti (keramická dílna, pohybové hry, dramatický soubor, plavání, hra na flétnu, hra na kytaru, florbal, kopaná, foto a video kroužek, line dance, redakční kroužek Tyláček, zdravotnický kroužek, ekotým, dramatická výchova, gymnastika, jóga, taneční kroužek…),
 • celoškolské projektové dny: Environmentální výchova, Civilní ochrana apod.,
 • přírodní zahrada – ekologická výchova, využití zahrady ve všech předmětech,
 • vícedenní pobyty v přírodě (kurzy jazyků, malby, kresby a fotografování v přírodě, lyžování a snowboardingu, turistiky, vodáctví a cyklistiky, seznamovací pobyty nových třídních kolektivů v 1. a 6. třídě),
 • intenzivní spolupráce s basketbalovým týmem SRŠNI Písek, podpora spolupráce s oddíly házené, florbalu a šachu při TJ Sokol Písek,
 • moderní sportovní zázemí, školní hřiště pro sportovní, tělovýchovné a volnočasové aktivity,
 • výuka plavání a bruslení pro žáky 1. stupně,
 • statut akreditovaného zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • školní časopis Tyláček do každé rodiny, ke stažení na webu školy,
 • aktivní podíl žáků a učitelů na kulturním a společenském životě města (divadelní a taneční představení, koncerty, akademie, výtvarné a foto výstavy, rozsvěcování vánočního stromu, vánoční jarmark, absolventský ples, vystoupení pro seniory),
 • spolupráce se zahraničními školami v mezinárodních projektech, vzdělávací zájezdy žáků do zahraničí,
 • skříňkový šatnový systém,
 • „Mléko do škol“ a „ Ovoce do škol“,
 • školní jídelnaobjednávkový systém stravování (možnost i prostřednictvím internetu – výběr ze 2 jídel, velký výběr salátů, zdravý školní bufet),
 • trvalá snaha o výchovu dětí ke správné životosprávě – např. projekt „Fandíme zdraví“,
 • kurzy češtiny pro cizince,
 • elektronické žákovské knížky (více informací pro rodiče) a elektronické třídní knihy a docházkový systém, Online školní pokladna (usnadnění a zpřehlednění systému plateb),
 • zařazení do sítě škol Rodiče vítáni, spolupráce s rodiči – Spolek rodičů, stravovací fitminitým, konzultační odpoledne (elektronický rezervační systém), třídní schůzky apod.

 

Aktuální počet žáků: 720

Důležité termíny organizace

Organizace školního roku 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016 – vyhlášeno ředitelské volno na čtvrtek 1. a pátek 2. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
okres Písek 20. 2. – 26. 2. 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

 

Schůzka třídních důvěrníků                           ÚT 11.10.2016 a ČT 2.3.2017

Třídní schůzky                                               ÚT 18.10.2016 a ÚT 7.3.2017

Konzultační odpoledne                                  ÚT 6.12.2016 a ÚT 9.5.2017

Dny otevřených dveří                                    ČT-PÁ 24.-25.11.2016 a ČT-PÁ 20.-21.4.2017

Den otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu             PÁ 17.3.2017

Zápis do 1. tříd                                                        PÁ 7.4.2017 14:00-18:00 a SO 8.4.2017 9:00-11:00

Zápis do MŠ                                                              ST 13.5.2017 13:00-17:00 a ČT 14.5.2017 13:00-17:00

Schůzka k budoucím 1. třídám                                  ÚT 6.6.2017

Rozsvěcování vánočního stromu a jarmark              ČT 1.12.2016

Mikulášská nadílka                                                   PO 5.12.2016

V tanečním rytmu                                                      ČT 16.3.2017

Akademie ke Dni matek                                ÚT 2.5.2017 (Den matek neděle 14.5.2017)

Absolventský ples PÁ 16.6.2017 (Městské slavnosti 9.-10.6.2017)

Zasedání školské rady                                   ČT 1.9.2016, ČT 13.10.2016, květen 2017

Den civilní ochrany                                                   ÚT 24.1.2017

Den environmentální výchovy, vzdělání a osvěty ÚT 18.4.2017 (Den Země SO 22.4.2017)

 • pedagogická rada                                 PO 29.8. a ST 31.8.2016
 • pedagogická rada                                 ÚT 11.10.2016
 • pedagogická rada                                 ÚT 22.11.2016
 • pedagogická rada                                 ÚT 24.1.2017
 • pedagogická rada                                 ÚT 18.4.2017
 • pedagogická rada                                 ČT 22.6.2017

Jazykový kurz                                               20.-24.3.2017

Lyžařský kurz 7. tříd                                     29.1.-3.2.2017

Cyklistický kurz 8. tříd                                  22.-26.5.2017

Vodácký kurz 9. tříd                                      5.-9.6.2017

Výtvarný kurz                                                29.5.-2.6.2017

 

Dokumenty ke stažení

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro šk. rok 2017/2018 (10.5.2017)
Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky (6.3.2017)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2017 – 11. MŠ, Na Ryšavce 241, Písek (24.4.2017)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2017 – 5. MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek (24.4.2017)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2017 – 9. MŠ, Alšova 1930, Písek (24.4.2017)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2017 – Křesťanská MŠ, Dobrovského 672, Písek (24.4.2017)
Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání 2017 – 11. mateřská škola ul. Na Ryšavce, Písek (23.4.2017)
Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání 2017 – 5. mateřská škola Fügnerovo nám., Písek (23.4.2017)
Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání 2017 – 9. mateřská škola Alšova ul., Písek (23.4.2017)
Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání 2017 – Křesťanská mateřská škola Dobrovského ul., Písek (23.4.2017)
Žádost o odklad PŠD pro šk. rok 2017-2018 (6.2.2017)
Žádost o předčasný nástup PŠD pro šk. rok 2017-2018 (6.2.2017)
Žádost o přijetí žáka do 1. ročníku k plnění PŠD pro šk. rok 2017-2018 (6.2.2017)