Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Základní informace

Filozofie školy a charakteristika školy

Škola, kde si každý najde svoje…

Snažíme se  především o to, aby byla naše škola místem, kde vládne přátelská atmosféra, tolerance a důvěra, kde žák i učitel vnímají školu jako bezpečné prostředí, umožňující otevřenou komunikaci. V každodenním školním životě, ve vyučovacích hodinách i v mimoškolních činnostech chceme vytvářet vztahy vzájemného respektu, vztahy, ve kterých jeden člověk naslouchá druhému, nebojí se říci svůj vlastní názor, vztahy, které nedávají podnět ani prostor šikaně a ponižování člověka.

Cílem vzdělávání je výchova samostatně myslících žáků, kteří mají zájem o vědění, informace. Toho lze dosáhnout jen tehdy, bude-li učení smysluplné, propojené s životem. Jednotlivé předměty budou provázány, odstraní se jejich nesmyslná izolovanost, rozsah učiva zredukujeme a více povedeme žáky k chápání souvislostí než osvojování si velkého množství látky. Žák bude umět pracovat s informacemi, bude schopen aplikovat vědomosti v praxi. Chceme naplnit i společenskou poptávku po výuce jazyků a ICT. Pro harmonický rozvoj dítěte je důležité i rozvíjení jeho komunikačních schopností a dovedností. Chceme vést žáky k osvojování si základních principů efektivní komunikace, aby respektovali druhé, naučili se říct svůj názor, uměli se rozhodnout a přijímali důsledky svých rozhodnutí.. Vzájemný respekt, atmosféra plodné komunikace, to vše lze vybudovat jedině v prostředí komunikačně otevřeném, tedy nejenom mezi žáky, ale i mezi žáky a učiteli navzájem.
Ať už je náš školní vzdělávací program START! „Smysluplnou volbou, laskavou náročností a spoluprací pro život“ více či méně dokonalý, kvalita výchovně–vzdělávacího procesu závisí na lidech, kteří školou žijí: na osobnosti tvořivého učitele, progresivním vedení, zodpovědném přístupu všech – učitelů, žáků, ale i rodičů. Každý z těchto účastníků by měl cítit, že vzdělání je jejich zájmem, škola bezpečným místem a lidé ve škole přátelského srdce.

Nemůžeme být všichni stejní, ale měli bychom kráčet jedním směrem. To proto, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří se uplatní v pracovním i osobním životě a budou si vážit druhých lidí.

Přejeme si, aby mohli naši absolventi naplnili vše, co je obsahem dopisu, který od nás na závěr své povinné školní docházky dostávají…

Milý deváťáku,

přišla chvíle loučení. Strávili jsme spolu na cestě Tvého vzdělávání a růstu okamžiky těžké i radostné. Věříme, že ses naučil respektovat lidi kolem sebe, dokážeš odlišit dobré a zlé a že získané vědomosti a dovednosti budeš umět použít ve svém dalším životě, v dalším sebevzdělávání a ve prospěch druhých. Rozvíjej dál svou schopnost komunikovat s ostatními, nezapomínej, že především činy jsou tvou vizitkou! Neuhas ten zažehnutý plamen poznání. Až do této chvíle jsme šli s Tebou. Teď už dokážeš a musíš jít sám. Přejeme ti, abys našel správné místo na Zemi. Přejeme Ti hodně úspěchů a radosti z nich.
Tvoji učitelé a vedení školy

 

Charakteristika školy

 • škola sdružuje 5. MŠ, 9. MŠ, 11. MŠ a Křesťanskou MŠ, škola a školky úzce spolupracují,
 • pravidelné akce pro budoucí žáky 1. tříd – setkání s předškoláky, s rodiči budoucích prvňáčků, dny otevřených dveří,
 • Školička pro předškoláky – po zápisu 6 lekcí každý čtvrtek od 16:00 hodin,
 • dlouhodobé pozitivní hodnocení Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány,
 • vlastní školní vzdělávací program START!, vytvořený za podpory EU a MŠMT,
 • školní poradenské pracoviště pro žáky a rodiče (školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog, poradce pro volbu povolání, koordinátor prevence negativních jevů),
 • škola je aktivně zapojena v síti Tvořivých škol, důraz na činnostní učení,
 • školní žákovský parlament se podílí na spolurozhodování o dění ve škole,
 • bezpečné prostředí pro děti (dobrá dopravní obslužnost, umístění školy v klidném prostředí vnitrobloku), zapojení do projektu Bezpečně do školy, eSafety label,
 • výuka cizích jazyků od 1. třídy v rámci kroužků (nabídka anglického, německého a francouzského jazyka),
 • péče o informační gramotnost žáků – od 4. ročníku předmět Informatika, přístup žáků k internetu,
 • podpora přírodovědného a technického vzdělání (moderně vybavené zrekonstruované učebny přírodopisu, fyziky, chemie a dílen),
 • nabídka nepovinného předmětu (sborový zpěv),
 • pestrá nabídka zájmové volnočasové činnosti v Školní družině, školním klubu a v doplňkové činnosti (keramická dílna, pohybové hry, dramatický soubor, plavání, hra na flétnu, hra na kytaru, florbal, kopaná, foto a video kroužek, line dance, redakční kroužek Tyláček, zdravotnický kroužek, ekotým, dramatická výchova, gymnastika, jóga, taneční kroužek…),
 • celoškolské projektové dny: Environmentální výchova, Všeználek, Civilní ochrana apod.,
 • přírodní zahrada – ekologická výchova, využití zahrady ve všech předmětech,
 • vícedenní pobyty v přírodě (kurzy jazyků, malby, kresby a fotografování v přírodě, lyžování a snowboardingu, turistiky, vodáctví a cyklistiky, seznamovací pobyty nových třídních kolektivů v 1. a 6. třídě),
 • intenzivní spolupráce s basketbalovým týmem SRŠNI Písek, podpora spolupráce s oddíly házené, florbalu a šachu při TJ Sokol Písek,
 • moderní sportovní zázemí, školní hřiště pro sportovní, tělovýchovné a volnočasové aktivity,
 • výuka plavání a bruslení pro žáky 1. stupně,
 • statut akreditovaného zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • školní časopis Tyláček do každé rodiny, ke stažení na webu školy,
 • aktivní podíl žáků a učitelů na kulturním a společenském životě města (divadelní a taneční představení, koncerty, akademie, výtvarné a foto výstavy, rozsvěcování vánočního stromu, vánoční jarmark, absolventský ples, vystoupení pro seniory),
 • spolupráce se zahraničními školami v mezinárodních projektech, vzdělávací zájezdy žáků do zahraničí,
 • skříňkový šatnový systém,
 • „Mléko do škol“ a „ Ovoce do škol“,
 • školní jídelnaobjednávkový systém stravování (možnost i prostřednictvím internetu – výběr ze 2 jídel, velký výběr salátů, zdravý školní bufet),
 • trvalá snaha o výchovu dětí ke správné životosprávě – např. projekt „Fandíme zdraví“,
 • kurzy češtiny pro cizince,
 • elektronické žákovské knížky (více informací pro rodiče) a elektronické třídní knihy a docházkový systém, Online školní pokladna (usnadnění a zpřehlednění systému plateb),
 • zařazení do sítě škol Rodiče vítáni, spolupráce s rodiči – Spolek rodičů, stravovací fitminitým, konzultační odpoledne (elektronický rezervační systém), třídní schůzky apod.

 

Aktuální počet žáků ve školním roce 2022/2023 (k 1.9.2022): 749

Přestup žáků vzhledem k maximální kapacitě 750 žáků v souladu se školským zákonem  ředitel umožní pouze žákům, kteří se nově přistěhovali do spádového obvodu a nejsou dosud žáky žádné písecké základní školy, a to za podmínky volné kapacity.

Důležité termíny organizace

Organizace školního roku 2022/2023

 

Viz. https://www.msmt.cz/vzdelavani/organizace-skolniho-roku-2022-2023-v-zs-ss-zus-a

 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: pondělí 20. 2. – neděle 26. 2. 2023.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

 

 

Schůzka třídních důvěrníků   (TD)                    ČT 22.9.2022 a ČT 9.3.2023

 

Třídní schůzky (TS)                                           ÚT 27.9.2022 a ÚT 14.3.2023

 

Shromáždění zástupců žáků – oprávněných voličů do školské rady– ÚT 15.11.2022 (v rámci DOD)

 

Konzultační odpoledne (KO)                                ÚT 13.12.2022 a ÚT 16.5.2023

 

Volby zástupců žáků do školské rady        ÚT 13.12.2022 (v rámci KO)

 

Dny otevřených dveří  (DOD)                                ÚT-ST 15.-16.11.2022 a ČT-PÁ 20.-21.4.2023

 

Den otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu        PÁ 17.3.2023

 

Schůzka k budoucím 1. třídám                  ÚT 6.6.2023 (zápis pravděpodobně 14.-15.4.2023)

 

Rozsvěcování vánočního stromu a jarmark         ÚT 29.11.2022 (1. adventní neděle 27.11.2022)

 

Mikulášská nadílka                                                 PO 5.12.2022

 

Charitativní stánek Andělé a zpívání pod stromem na náměstí            bude upřesněno

 

V tanečním rytmu                                                    ČT 16.3.2023

 

Návštěva předškoláků z MŠ                                   ÚT 21.3.2023

 

Akademie ke Dni matek                                          ČT 11.5.2023, Den matek neděle 14.5.2023

 

Zasedání školské rady                                             ČT 13.10.2022, prosinec 2022, květen 2023

 

Den civilní ochrany                                                 ÚT 24.1.2023

 

Den environmentální výchovy, vzdělání a osvěty a projektový den 1. stupně „Všeználek“

                                                                                   ÚT 18.4.2023 (Den Země SO 22.4.2023)

 

 1. pedagogická rada                                       ČT 26.8. a ÚT 30.8.2022
 2. pedagogická rada                                        ÚT 11.10.2022
 3. pedagogická rada                                        ÚT 22.11.2022
 4. pedagogická rada                                        ÚT 24.1.2023(zároveň shromáždění oprávněných voličů do školské rady– zástupců pedagogů)
 5. pedagogická rada                                        ÚT 18.4.2023
 6. pedagogická rada                                        ČT 22.6.2023

Volby zástupců pedagogů do školské rady                   ČT 16.2.2023

 

Jazykový kurz                                                          PO 27.3. – PÁ 31.3.2023

Lyžařský kurz 7. tříd                                              SO 28.1- PÁ 3.2.2023

Sportovní kurz 2. stupně                                         bude upřesněno

Výtvarný kurz                                                         bude upřesněno

 

Dokumenty ke stažení