Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Základní informace

Filozofie školy a charakteristika školy

Škola, kde si každý najde svoje…

Snažíme se  především o to, aby byla naše škola místem, kde vládne přátelská atmosféra, tolerance a důvěra, kde žák i učitel vnímají školu jako bezpečné prostředí, umožňující otevřenou komunikaci. V každodenním školním životě, ve vyučovacích hodinách i v mimoškolních činnostech chceme vytvářet vztahy vzájemného respektu, vztahy, ve kterých jeden člověk naslouchá druhému, nebojí se říci svůj vlastní názor, vztahy, které nedávají podnět ani prostor šikaně a ponižování člověka.

Cílem vzdělávání je výchova samostatně myslících žáků, kteří mají zájem o vědění, informace. Toho lze dosáhnout jen tehdy, bude-li učení smysluplné, propojené s životem. Jednotlivé předměty budou provázány, odstraní se jejich nesmyslná izolovanost, rozsah učiva zredukujeme a více povedeme žáky k chápání souvislostí než osvojování si velkého množství látky. Žák bude umět pracovat s informacemi, bude schopen aplikovat vědomosti v praxi. Chceme naplnit i společenskou poptávku po výuce jazyků a ICT. Pro harmonický rozvoj dítěte je důležité i rozvíjení jeho komunikačních schopností a dovedností. Chceme vést žáky k osvojování si základních principů efektivní komunikace, aby respektovali druhé, naučili se říct svůj názor, uměli se rozhodnout a přijímali důsledky svých rozhodnutí.. Vzájemný respekt, atmosféra plodné komunikace, to vše lze vybudovat jedině v prostředí komunikačně otevřeném, tedy nejenom mezi žáky, ale i mezi žáky a učiteli navzájem.
Ať už je náš školní vzdělávací program START! „Smysluplnou volbou, laskavou náročností a spoluprací pro život“ více či méně dokonalý, kvalita výchovně–vzdělávacího procesu závisí na lidech, kteří školou žijí: na osobnosti tvořivého učitele, progresivním vedení, zodpovědném přístupu všech – učitelů, žáků, ale i rodičů. Každý z těchto účastníků by měl cítit, že vzdělání je jejich zájmem, škola bezpečným místem a lidé ve škole přátelského srdce.

Nemůžeme být všichni stejní, ale měli bychom kráčet jedním směrem. To proto, aby z naší školy odcházeli žáci, kteří se uplatní v pracovním i osobním životě a budou si vážit druhých lidí.

Přejeme si, aby mohli naši absolventi naplnili vše, co je obsahem dopisu, který od nás na závěr své povinné školní docházky dostávají…

Milý deváťáku,

přišla chvíle loučení. Strávili jsme spolu na cestě Tvého vzdělávání a růstu okamžiky těžké i radostné. Věříme, že ses naučil respektovat lidi kolem sebe, dokážeš odlišit dobré a zlé a že získané vědomosti a dovednosti budeš umět použít ve svém dalším životě, v dalším sebevzdělávání a ve prospěch druhých. Rozvíjej dál svou schopnost komunikovat s ostatními, nezapomínej, že především činy jsou tvou vizitkou! Neuhas ten zažehnutý plamen poznání. Až do této chvíle jsme šli s Tebou. Teď už dokážeš a musíš jít sám. Přejeme ti, abys našel správné místo na Zemi. Přejeme Ti hodně úspěchů a radosti z nich.
Tvoji učitelé a vedení školy

 

Charakteristika školy

 • škola sdružuje 5. MŠ, 9. MŠ, 11. MŠ a Křesťanskou MŠ, škola a školky úzce spolupracují,
 • pravidelné akce pro budoucí žáky 1. tříd – setkání s předškoláky, s rodiči budoucích prvňáčků, dny otevřených dveří,
 • Školička pro předškoláky – po zápisu 6 lekcí každý čtvrtek od 16:00 hodin,
 • pilotní škola projektu „ Hodina pohybu navíc“ – žáci 1. – 3. ročníku absolvují v rámci školní družiny 1 hodinu sportovních aktivit navíc,
 • dlouhodobé pozitivní hodnocení Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány,
 • vlastní školní vzdělávací program START!, vytvořený za podpory EU a MŠMT,
 • školní poradenské pracoviště pro žáky a rodiče (školní psycholog, výchovný poradce, poradce pro volbu povolání, koordinátor prevence negativních jevů),
 • škola je aktivně zapojena v síti Tvořivých škol, důraz na činnostní učení,
 • výuka na interaktivních tabulích již od 1. ročníku,
 • školní žákovský parlament se podílí na spolurozhodování o dění ve škole,
 • bezpečné prostředí pro děti (dobrá dopravní obslužnost, umístění školy v klidném prostředí vnitrobloku), zapojení do projektu Bezpečně do školy, eSafety label,
 • výuka cizích jazyků od 1. třídy v rámci kroužků (nabídka anglického, německého a francouzského jazyka),
 • péče o informační gramotnost žáků – od 4. ročníku předmět Informatika, přístup žáků k internetu,
 • podpora přírodovědného a technického vzdělání (moderně vybavené zrekonstruované učebny přírodopisu, fyziky, chemie a dílen),
 • nabídka nepovinného předmětu (sborový zpěv),
 • pestrá nabídka zájmové volnočasové činnosti v Školní družině, školním klubu a v doplňkové činnosti (keramická dílna, pohybové hry, dramatický soubor, plavání, hra na flétnu, hra na kytaru, florbal, kopaná, foto a video kroužek, line dance, redakční kroužek Tyláček, zdravotnický kroužek, ekotým, dramatická výchova, gymnastika, jóga, taneční kroužek…),
 • celoškolské projektové dny: Environmentální výchova, Civilní ochrana apod.,
 • přírodní zahrada – ekologická výchova, využití zahrady ve všech předmětech,
 • vícedenní pobyty v přírodě (kurzy jazyků, malby, kresby a fotografování v přírodě, lyžování a snowboardingu, turistiky, vodáctví a cyklistiky, seznamovací pobyty nových třídních kolektivů v 1. a 6. třídě),
 • intenzivní spolupráce s basketbalovým týmem SRŠNI Písek, podpora spolupráce s oddíly házené, florbalu a šachu při TJ Sokol Písek,
 • moderní sportovní zázemí, školní hřiště pro sportovní, tělovýchovné a volnočasové aktivity,
 • výuka plavání a bruslení pro žáky 1. stupně,
 • statut akreditovaného zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • školní časopis Tyláček do každé rodiny, ke stažení na webu školy,
 • aktivní podíl žáků a učitelů na kulturním a společenském životě města (divadelní a taneční představení, koncerty, akademie, výtvarné a foto výstavy, rozsvěcování vánočního stromu, vánoční jarmark, absolventský ples, vystoupení pro seniory),
 • spolupráce se zahraničními školami v mezinárodních projektech, vzdělávací zájezdy žáků do zahraničí,
 • skříňkový šatnový systém,
 • „Mléko do škol“ a „ Ovoce do škol“,
 • školní jídelnaobjednávkový systém stravování (možnost i prostřednictvím internetu – výběr ze 2 jídel, velký výběr salátů, zdravý školní bufet),
 • trvalá snaha o výchovu dětí ke správné životosprávě – např. projekt „Fandíme zdraví“,
 • kurzy češtiny pro cizince,
 • elektronické žákovské knížky (více informací pro rodiče) a elektronické třídní knihy a docházkový systém, Online školní pokladna (usnadnění a zpřehlednění systému plateb),
 • zařazení do sítě škol Rodiče vítáni, spolupráce s rodiči – Spolek rodičů, stravovací fitminitým, konzultační odpoledne (elektronický rezervační systém), třídní schůzky apod.

 

Aktuální počet žáků ve školním roce 2019/2020: 745

Přestup žáků vzhledem k maximální kapacitě 750 žáků v souladu se školským zákonem  ředitel umožní pouze žákům, kteří se nově přistěhovali do spádového obvodu a nejsou dosud žáky žádné písecké základní školy.

Důležité termíny organizace

Organizace školního roku 2020/2021

 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 1.2.-7.2.2021
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
 • Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. Dle potřeb investičních akcí je uvažováno o vyhlášení ředitelského volna na pondělí-středu 28.června-30. června 2020.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

Schůzka třídních důvěrníků                           ČT 24.9.2020 (distančně) a ČT 11.3.2021

Třídní schůzky                                               ÚT 29.9.2020 (distančně, mimo budovu, v budově) a ÚT 16.3.2021

Konzultační odpoledne                                  ČT 8.12.2020 a ÚT 18.5.2021

Dny otevřených dveří                                    ČT-PÁ 19.-20.11.2020 a ČT-PÁ 22.-23.4.2021

Den otevřených dveří pro zájemce o 1. třídu             PÁ 19.3.2021

Schůzka k budoucím 1. třídám                                  ÚT 8.6.2021 (zápis pravděpodobně 9.-10.4.2021)

 

Rozsvěcování vánočního stromu a jarmark            ÚT 1.12.2020 (1. adventní neděle 29.11.2020)

Mikulášská nadílka                                                                                       PÁ 4.12.2020 (pouze ve třídách)

Charitativní stánek Andělé a zpívání pod stromem na náměstí                      zrušeno

V tanečním rytmu                                                                                         ČT 4.3.2021

Akademie ke Dni matek                                ČT 6.5.2021 (Pískoviště pátek-neděle 21.-23.5.2021, Den matek neděle 9.5.2021)

Besedy s absolventy                                      poslední pátek v měsíci (září-listopad)

Zasedání školské rady                                   ČT 8.10.2020, ÚT 1.12.2020, květen 2021

 

Den civilní ochrany                                                   ÚT 26.1.2021

Den environmentální výchovy, vzdělání a osvěty a projektový den 1. stupně „Všeználek“

ÚT 20.4.2021 (Den Země ČT 22.4.2021)

 

 1. pedagogická rada                                           PO 24.8. a PÁ 28.8.202
 2. pedagogická rada                                           ÚT 6.10.2020
 3. pedagogická rada                                           ÚT 24.11.2020
 4. pedagogická rada                                           ÚT 26.1.2021
 5. pedagogická rada                                           ÚT 20.4.2021
 6. pedagogická rada                                           ÚT 22.6.2021 (příp. ČT 24.6.2021) (Ředitelské volno PO 28. až ST 30.6.2021)

 

Jazykový kurz                                                22.-26.3.2021

Lyžařský kurz 7. tříd                                      23.1.-29.1.2021 (SO-PÁ) a 27.2.-5.3.2021 (SO-PÁ)

Sportovní kurz 2. stupně                                bude oznámeno

Výtvarný kurz                                                bude oznámeno

 

Termíny se mohou a budou v průběhu školního roku změnit z důvodu předpokládaných protipandemických opatření!

 

 

Dokumenty ke stažení

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 (5.5.2021)
Dodatek č.1 který upravuje dokument ze dne 5.3.2021 Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky (16.3.2021)
Dodatek č.2 který upravuje dokument č.j. ZSJKT/244/2021 ze dne 5.3.2021 Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky (9.4.2021)
Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky (5.3.2021)
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek (24.4.2021)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví části školských obvodů základních škol zřízených městem Písek (24.2.2020)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se stanoví části školských obvodů mateřských škol zřízených městem Písek (24.2.2020)
Pokyny 2021 SŠ – podklady pro vyplnění přihlášky (11.1.2021)
Pokyny 2021 SŠ – základní informace (11.1.2021)
Pokyny 2021 SŠ – zápisový lístek vzor (11.1.2021)
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022 (24.4.2021)