Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace o konání voleb zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady na období 2020-2023

 • Volby se konají ve čtvrtek 12. 12. 2019 od 13:30 do17:30 hod. (konzultační odpoledne 14:00-17:00 hod.)

 • Hlasovací lístek obdržíte v kanceláři školy.
 • Členy školské rady volí zákonní zástupci tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy.
 • Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 • Pokud není volič osobně znám členům volebního orgánu, prokáže svoji totožnost.
 • Na hlasovacím lístku může být zatržen nejvýše takový počet kandidátů, který má být zvolen (tzn. 2). Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.
 • Za zvoleného kandidáta jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losováním, které provede volební orgán.
 • Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy www.zstylova.cz, na nástěnce u hlavního vchodu do školy a v elektronické ŽK v pátek 13.12.2019 do 12:00 hodin.

 

Vyzvání k podání návrhů kandidátů na členy včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty:

 • osobně v kanceláři školy;
 • doručením níže přiložené návratky do kanceláře školy;
 • obojí nejdéle do pondělí 18.11.2019 do 15:30 hodin.

 

Oznámení datumu a místa zveřejnění listiny kandidátů:

 •  v úterý 19. 11. 2019 na webu školy www.zstylova.cz, na nástěnce u hlavního vchodu do školy a v elektronické ŽK.

 

První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 60 dnů od vyhlášení výsledků voleb (zákonných zástupců i pedagogů – vyhlášení výsledků voleb pedagogů bude 22.1.2020 do 12:00 hodin).

Za přípravu, průběh a provedení voleb v souladu s volebním řádem zodpovídá volební orgán jmenovaný ředitelem školy.

 

Mgr. Miroslav Janovský, předseda přípravného výboru

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mám zájem být zapsán/zapsána na listinu kandidátů školské rady volené za pedagogické pracovníky. Souhlasím se zveřejněním osobních údajů v rozsahu těch osobních údajů, které budou uvedeny na listině kandidátů a hlasovacích lístcích:

 

Jméno a příjmení kandidáta, titul:

 

Kontakt (telefon, e-mail):

 

Datum:                                                                       Podpis kandidáta:

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

BAREVNÝ TÝDEN

Tyláček, všech čtenářů miláček…

Předběžné výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Dodatek č.2 který upravuje dokument č.j. ZSJKT/244/2021 ze dne 5.3.2021 Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky