Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Rozšíření kamerového systému ve škole

Informujeme tímto o rozšíření kamerového systému ve škole o 3 vnitřní kamery. Je to poslední plánované rozšíření.

 

Kamery jsou nově umístěny u kolostavu, v prostoru chodby u velké tělocvičny (školního klub) a schodiště u jídelny (obrazový výstup z tohoto místa bude do budoucna směřován i do školního klubu a družiny pro plánování odchodu na oběd – fronta). Výstupy viz. níže.

 

Účelem provozování je ochrana zdraví, majetku a bezpečnosti všech žáků, pracovníků a návštěvníků školy a hájení dalších oprávněných zájmů správce v souladu s posláním školy vymezeném v zákoně 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném školství (školský zákon). Dále pak slouží k zajištění důkazního materiálu v případě zjištění případů porušování školního řádu, konkrétně pak vandalizmu, poškození majetku, šikany, krádeží, neoprávněného vstupu, znečišťování prostor apod. Dále pak napomáhá řešení případných nenadálých situací. Zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 pís. e nařízení GDPR – zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném a oprávněném zájmu. Provoz kamerového systému probíhá dle schválené vnitřní směrnice ředitele školy.

Stáhnout soubor

    tělocvičnakolostavjídelna

Další Aktuality

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022