Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Upřesnění informací k organizaci zápisu

Zápis se uskuteční v areálu MŠ ve dnech středa 6. 5. 2020 a čtvrtek 7. 2020 od 13.00 do 17.00 bez přítomnosti dětí.

 

Doručení žádosti

Doručení podepsané žádosti včetně povinných příloh je možné:

Datovou schránkou (datová schránka školy : 6humnba)

- Elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na mailové adresy vedoucí učitelky MŠ: lenka.kucerova@zstylova.cz

- Poštou s podacím razítkem nejpozději 7.5. 2020

- Osobně vhozením do zabezpečené schránky umístěné v „knihobudce“ v prostoru  mezi vchodem do 9. MŠ a KMŠ

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Aktuální formulář žádosti k přijetí do MŠ je ke stažení na webových stránkách ZŠ a MŠ zde https://www.zstylova.cz/?dokumenty=12814.

Formulář zákonný zástupce dítěte vytiskne, vyplní, podepíše a doručí výše uvedeným postupem.

Prázdné formuláře (v případě nemožnosti  vytisknutí)  budou taktéž k dispozici v „knihobudce“ v prostoru  mezi vchodem do 9. MŠ a KMŠ

- pro případné pořízení kopie rodného listu a občanského průkazu v případě nemožnosti pořízení kopie jiným způspbem bude zřízena provizorní bezkontaktní kancelář MŠ  – v prostoru spojovací chodby  mezi vchodem do 9. MŠ a KMŠ – za „knihobudkou“

 

Povinné přílohy k žádosti

  • Prostá kopie rodného listu dítěte s uvedeným souhlasem zákonného zástupce s poskytnutím kopie a jeho podpisem. Kopie rodného listu nebude školou uchovávána, bude po ověření údajů skartována, den skartace bude poznamenán zápisem na spise. Ověření rodného listu lze ve výjimečných případech provést v MŠ v provizorní bezkontaktní kanceláři.
  • Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce z důvodu ověření vztahu zákonného zástupce k nezletilému dítěti. Na kopii bude souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie a jeho podpisem. Kopie občanského průkazu nebude školou uchovávána, bude po ověření údajů skartována, den skartace bude poznamenán zápisem na spise. Ověření občanského průkazu lze ve výjimečných případech provést v MŠ v provizorní bezkontaktní kanceláři. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat stejným způsobem, tedy prostou kopií tohoto oprávnění se souhlasem.
  • Bydliště dítěte škola zkontroluje dle výpisů z registru obyvatel poskytnutých zřizovatelem. V případech, kdy nebudou údaje poskytnuté zákonným zástupcem v souladu s tímto předaným výpisem, doloží zákonný zástupce skutečnost výpisem z evidence obyvatel sám do 5 dnů od vyzvání. Pokud tak neučiní, bude pro potřeby vydání rozhodnutí o přijetí vycházet ředitel školy z předaných údajů registru obyvatel.
  • Doklad o řádném očkování dítěte od dětského lékaře nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Tento doklad lze případně z důvodu nemožnosti návštěvy dětského lékaře v období nouzového stavu nahradit prostou kopií očkovacího průkazu dítěte spolu s podepsaným čestným prohlášením zákonného zástupce, že je dítě řádně očkováno. Čestné prohlášení ke stažení na webových stránkách ZŠ a MŠ zde https://www.zstylova.cz/?dokumenty=12816.
  • Pokud nebude žádost povinné přílohy obsahovat, bude zákonný zástupce vyzván k jejich doplnění do 5 dnů. Pokud tak neučiní, ředitel školy řízení přeruší do doby dodání podkladů.

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na nástěnkách u vchodů do MŠ a na webových stránkách ZŠ a MŠ. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdéle 21.5.2020 pod přiděleným registračním číslem. Registrační číslo bude zasláno zákonnému zástupci formou SMS na kontakt uvedený v žádosti o přijetí nejdéle do 14.5.2020.

V případě nepřijetí dítěte mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k podkladům vyjádřit v kanceláři vedoucí učitelky MŠ v pátek 22. 5. 2020 od 9.00 do 12.00 hod.

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2024/2025 a organizační pokyny

Předběžné výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025

Akademie ke Dni matek 9. 5. 2024 v 17:30 hod. v DFŠ

Plán akcí KMŠ – duben 2024

Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky od školního roku 2024/2025 a informace k organizaci a průběhu zápisu povinné školní docházky

Prázdninový provoz 2024 mateřských škol