Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Volby do školské rady pro období 2017-2020

Volební shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogů

č.j.: JKT 83/2017

Volební orgán tímto svolává volební shromáždění zákonných zástupců nezletilých žáků a pedagogů v souvislosti s novými volbami do Školské rady školy (viz. Zákon č. 561/2004 Sb. §167 (školský zákon) a Volební řád školské rady při základních školách v Písku schválený Radou města usnesením č. 553/16 ze dne 8.9.2016).

Volební období je tříleté (nyní pro období 2017-2020). Třetinu členů šestičlenné školské rady (tedy 2) volí ze svých řad zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu jmenuje zřizovatel Město Písek a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem nebo zvolen. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen zákonnými zástupci ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy. Členství ve školské radě je čestnou funkcí, za její výkon nenáleží odměna.

 

Shromáždění zákonných zástupců:

jak?     individuálně

kdy?    pondělí 23.1.2017 8:00 hod. – pátek 27.1.2017 15:30 hod.

kde?    kancelář školy

proč?   informace o konání voleb, vyzvání k podání návrhů na kandidáty, podrobnosti zveřejnění kandidátky (viz. také níže)

 

Shromáždění pedagogů:

jak?     hromadně

kdy?    úterý 24.1.2017 14:00-14:15 hod.

kde?    konferenční místnost školy

proč?   informace o konání voleb, vyzvání k podání návrhů na kandidáty, podrobnosti zveřejnění kandidátky (viz. také níže)

 

Informace o konání voleb, včetně způsobu volby, místa a času:

 • Volby se konají v úterý 7. 3. 2017 od 8:00 hod. do17:00 hod. (třídní schůzky 1. stupeň od 15:30 hod. a 2. stupeň od 16:00 hod.)
 • Hlasovací lístek obdržíte v kanceláři školy.
 • Členy školské rady volí zákonní zástupci a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny zapečetěné razítkem školy.
 • Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 • Pokud není volič osobně znám členům volebního orgánu, prokáže svoji totožnost.
 • Na hlasovacím lístku může být zatržen nejvýše takový počet kandidátů, který má být zvolen (tzn. 2). Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.
 • Za zvoleného kandidáta jsou považováni ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losováním, které provede volební orgán.
 • Výsledky voleb budou zveřejněny na webu školy www.zstylova.cz, na nástěnce u hlavního vchodu do školy a v elektronické ŽK ve středu 8. 3. 2017.

 

Vyzvání k podání návrhů kandidátů na členy včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty:

 • osobně v kanceláři školy;
 • doručením níže přiložené návratky do kanceláře školy;
 • obojí nejdéle do pátku 27.1.2017 do 15:30 hodin.

 

Oznámení datumu a místa zveřejnění listiny kandidátů:

 •  v pondělí 30. 1. 2017 na webu školy www.zstylova.cz, na nástěnce u hlavního vchodu do školy a v elektronické ŽK.

 

První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 60 dnů od vyhlášení výsledků voleb.

 

Za přípravu, průběh a provedení voleb v souladu s volebním řádem zodpovídá volební orgán jmenovaný ředitelem školy.

Za volební orgán:

Mgr. Miroslav Janovský – předseda, zástupce ředitele školy

Mgr. Miluše Trpáková, zástupkyně ředitele školy

Veronika Hodíková, zástupkyně rodičů

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Mám zájem být zapsán/zapsána na listinu kandidátů školské rady volené za zákonné zástupce nezletilých žáků. Souhlasím se zveřejněním osobních údajů v rozsahu těch osobních údajů, které budou uvedeny na listině kandidátů a hlasovacích lístcích:

 

Jméno a příjmení kandidáta, titul:

 

Jméno/a a příjmení zastupovaného/ných žáka/ů, třída/y:

 

Kontakt (telefon, e-mail):

 

Datum:                                                                      Podpis kandidáta:

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

Mám zájem být zapsán/zapsána na listinu kandidátů školské rady volené za pedagogické pracovníky školy. Souhlasím se zveřejněním osobních údajů v rozsahu těch osobních údajů, které budou uvedeny na listině kandidátů a hlasovacích lístcích:

 

Jméno a příjmení kandidáta, titul:

 

Kontakt (telefon, e-mail):

 

Datum:                                                                      Podpis kandidáta:

 

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Česko-ukrajinský příměstský tábor

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 5.MŠ, Fügnerovo nám. 47, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 11.MŠ, Na Ryšavce 241, Písek

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930, Písek

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ a zájmové vzdělávání a školské služby školní družiny a školního klubu pro školní rok 2023/2024