Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace pro rodiče k provozu 11. MŠ vzhledem ke Covid-19

MANUÁL PRO RODIČE V DOBĚ  DOCHÁZKY DO MŠ od 1.9.2020(COVID 19)

Mateřská škola a její provoz se i nadále  řídí standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky MŠ po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Do mateřské školy budou přijímány pouze děti zcela zdravé! Při příchodu do MŠ nebude dětem měřena tělesná teplota, pouze při podezření na onemocnění.

Pro předškolní děti je docházka povinná v době  8,30-12,30 hod.

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy- doporučujeme

Při cestě do školy a ze školy se na doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky- doporučujeme uvnitř budovy
 • Dodržení odstupů 2 metry (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizujte shromažďování osob před budovou
 • Před budovou dodržujte rozestupy 2 metry
 • Připomínáme, že areál MŠ i budova školy se v 8:30 z bezpečnostních důvodů zamyká

Vstup do budovy a pohyb v šatně

 • Při vstupu do budovy si prosím vydesinfikujte ruce
 • Snažte se i v prostorách budovy dodržovat odstupy
 • Doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a to pouze po dobu nezbytně nutnou k předání či vyzvednutí dítěte- doporučení
 • V šatně jedné třídy budou vždy maximálně 3 dospělé osoby- doporučení
 • Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostoru školy nosit nemusí
 • Při příchodu do šatny si děti 1 roušku uloží do podepsaného sáčku (prosíme, dohlédněte na to, aby rouška byla uložena do sáčku a nepovalovala se volně v šatně) a tato rouška v šatně zůstane trvale /není nutno ji nosit každý den domů /
 • Před vstupem do třídy si dítě důkladně (20-30 vteřin) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.

V prostorách mateřské školy

 • Budeme organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ
 • Je nutné, aby dítě mělo dostatek oblečení pro trávení pobytu venku (sportovního oblečení) i náhradní oblečení do třídy
 • Není povoleno do MŠ přinášet hračky z domova.

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

 • Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě
 • Před zahájením stravování si každé dítě řádně umyje ruce
 • Při vydávání jídel je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

 Provádění úklidu

 • Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a desinfekce všech prostor
 • V prostorách budovy budeme často větrat, neboť je to základní preventivní faktor
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a zaměstnanci nacházejí, bude prováděno minimálně 1 denně
 • Desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet osob (kliky, vypínače), bude prováděna několikrát denně
 • Zvýšená pozornost bude věnována také desinfekci stolů, učebních pomůcek a hraček
 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí, přípravě jídla, likvidaci odpadů

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit!!!
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti ( izolace) a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit pobyt ve třídě na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte
 • Pokud bude v předškolní třídě nepřítomna většina dětí, bude zahájena distanční výuka/ týká se pouze dětí předškolních /

 

 Děkujeme všem rodičům za respektování a dodržování všech epidemiologických pravidel z tohoto manuálu. Snažíme se ochránit vaše děti, personál MŠ i vás.                                         

 Kolektiv mateřské školy

 

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Aktuality PROSINEC 2021

Vánoce na Tylovce e-katalog

Vánoční jarmark a Charitativní stánek na náměstí – zrušeno

Charitativní prodej andílků z Tylovky ve středu 1.12.2021 na Velkém náměstí

Poznáváme přírodní živly

DISTANČNÍ výuka pro předškoláky listopad 2021