Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Informace pro rodiče k provozu 9. MŠ a KMŠ vzhledem ke Covid-19

Informace pro rodiče k provozu 9. MŠ a KMŠ vzhledem ke Covid-19

Při provozu mateřské školy vycházíme z manuálu MŠMT Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19“   ze dne 17. 8. 2020:

Informace z manuálu důležité pro rodiče:

  • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých
    a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
  • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

 

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

  • Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
  • Pokud u dítěte/žáka/studenta přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

 

 

V souvislosti s nařízením MŠMT prosíme rodiče, aby vybavili své dítě rouškou v uzavíratelném obalu. Tuto roušku ponechejte v šatně. V případě výskytu příznaků infekční nemoci dítěti tuto roušku poskytneme a budeme vás neprodleně telefonicky kontaktovat. Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Plán akcí KMŠ na červen 2021

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktuální informace Policie ČR

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – 9.MŠ a KMŠ, Alšova 1930

Prázdninový provoz MŠ léto 2021

Informace k plošnému otevření MŠ 10.5.2021