Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Organizační změna – sloučení 9. mateřské školy a Křesťanské mateřské školy

Dobrý den vážení rodiče,

 

níže uvádím podrobné informace k organizační změně od 1. 9. 2019, která došla naplnění usnesením Rady města č. 410/19 ze dne 24.6.2019.

 

V souvislosti se změnou financování regionálního školství musí být od 1.9.2019 správně určeno, z jakých pracovišť se škola skládá.

 

Tedy současný stav musí být uveden do souladu se zněním § 161 odst. 1 pís. a) ust. 3 zákona č.561/2004 Sb. (dále jen školský zákon), přesto že části tohoto právního předpisu, které se týkají nového způsobu financování, budou aplikovatelné teprve od 1.1.2020.

paragraf 161 školského zákona

Financování mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí

(1) Ministerstvo vyhlásí na kalendářní rok a zveřejní ve Věstníku

  1. a) pro mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí
  2. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na platy a na odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a na odstupné (dále jen „ostatní osobní náklady“), jakož i povinných odvodů pro ostatní zaměstnance připadající na 1 právnickou osobu vykonávající činnost alespoň jedné z těchto škol, na 1 další pracoviště téže právnické osoby vykonávající činnost školy, dále u mateřských škol a základních škol na 1 třídu a u středních škol v denní formě vzdělávání na 1 třídu v oboru vzdělání a u konzervatoří v denní formě vzdělávání na 1 žáka v oboru vzdělání; dalším pracovištěm se rozumí takové pracoviště, které s jiným pracovištěm prostorově nesouvisí, není s ním spojeno stavebně nebo technicky, ani není umístěno na tomtéž nebo sousedním pozemku a při jiném organizačním uspořádání by mohlo být zapsáno ve školském rejstříku jako samostatná právnická osoba (dále jen „další pracoviště“).

 

Případ, který nastal v případě Křesťanské mateřské školy, Alšova 2701, Písek a Mateřské školy, Alšova 1930, Písek je popsán také v metodice MŠMT ČR na str.  39-44 http://www.msmt.cz/file/50045/.

 

Pro nově vzniklé pracoviště platí nový název 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek, který vyhovuje i stávající zřizovací listině.

 

Nově vzniklé pracoviště bude mít 6 tříd.

 

Paní vedoucí učitelka Mateřské školy Alšova 1930 Hana Dusilová končí pracovní poměr k 31.8.2019 odchodem do starobního důchodu.

 

Vedením nově vzniklého sloučeného pracoviště bude jmenována od 1.9.2019 Bc. Helena Kučerová, dosavadní vedoucí učitelka Křesťanské mateřské školy, Alšova 2701.

 

V budově Mateřské školy Alšova 1930 bude mít paní Kučerová svého pedagogického zástupce ze stávajících pedagogických pracovnic – paní kolegyni Evu Holubovou.

 

Č.p. budovy Alšova 2701 bude ponecháno, nebude však součástí oficiálního názvu pracoviště. Mimo jiné také proto, že na této adrese je zapsán zapsaný spolek KáMoŠ, IČO 22610421, https://rejstrik-firem.kurzy.cz/22610421/spolek-rodicu-kamos/, který podporuje mateřskou školu v její činnosti.

 

Oba školní vzdělávací programy budou i nadále pokračovat samostatně a já věřím, že bude i nadále pokračovat příjemná spolupráce všech paní učitelek, vzájemné učení a obohacování se. Vy jako rodiče ani vaše děti si změny vůbec nevšimnete.

 

Obě dosavadní vedoucí učitelky s tímto návrhem souhlasí.

 

Více např. zde https://pisecky.denik.cz/zpravy_region/krestanska-a-9-ms-se-slouci-do-jedne-20190629.html

 

 

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Ladovská zima i na Tylovce

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Adventní kalendář KMŠ pro rodiny

Plán akcí KMŠ na prosinec 2023

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena