Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §46 odst. 1, §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, projednal všechny žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 přijaté v době zápisu 9.-10.4. 2021 a dle vydaných kritérií ze dne 5.3.2021 (ve znění dodatku č.1 ze dne 16.3.2020 a dodatku č.2 ze dne 9.4.2021) rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole od 1. 9. 2021 celkem 65 žadatelů, a to ze spádového obvodu se sourozencem ve škole (28) a ze spádového obvodu bez sourozence ve škole (37), na 65 volných míst a zveřejňuje seznam přijatých žadatelů/dětí pod přiděleným registračním číslem.

V případě nepřijetí mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v kanceláři základní školy, a to ve středu dne 21.4.2021 od 8,30 do 15,30 hod. při dodržení všech platných protiepidemiologických opatření.

Seznam žadatelů/dětí pod přiděleným registračním kódem přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 ke stažení zdeStáhnout soubor

Další Aktuality

Společnost Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o. podporuje školu v boji proti Covid-19

Dodatek č. 1 ke kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Nabídka volného místa – výuka na 2. stupni ČJ/OV/AJ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 a pokyny k organizaci zápisu 5. MŠ Fügnerovo nám. 47, Písek, 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 9. MŠ a Křesťanská MŠ, Alšova 1930, Písek

Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ze dne 16. 4. 2021