Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Zápis k plnění povinné školní docházky – Pokyny po vyplnění elektronického předzápisu

Pro úspěšné dokončení celého procesu je nutno postupovat dle dříve uveřejněných pokynů zde https://www.zstylova.cz/dodatek-c-1/ a zde https://www.zstylova.cz/kriteria-k-prijimani-deti-do-prvnich-trid-k-plneni-povinne-skolni-dochazky-od-skolniho-roku-20212022-a-informace-k-organizaci-a-prubehu-zapisu-povinne-skolni-dochazky/ .

 

 

To nejdůležitější z nich ještě shrnujeme.

 

 

 1. Vygenerovanou žádost je ještě nutno ručně/editací .pdf souboru doplnit o další údaje o dítěti a zákonných zástupcích (využijte např. i druhou prázdnou stranu), vytisknout a podepsat. Nevyplňujte volitelné položky (družiny/jídelna/přání – to budeme řešit později a jen u přijatých žáků).
 2. Zápis se uskuteční v označeném prostoru u hlavního vchodu do školy ve dnech pátek 9.4.2021 od 14:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu 10.4.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. bez přítomnosti dětí. Čas uskutečnění zápisu není kritériem k přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.
 3. Doručení podepsané žádosti do školy ve stanovené době zápisu včetně povinných příloh je možné způsoby dle správního řádu takto:
 • osobně vhozením do zabezpečené a zapečetěné schránky umístěné v prostoru hlavního vchodu školy (včetně kopií),
 • datovou schránkou (elektronický podpis být nemusí, datová schránka školy: 6humnba) (včetně kopií),
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce (na pavel.koc@zstylova.cz nebo info@zstylova.cz) (včetně kopií),
 • poštou (podací razítko nejdéle 10.4.2021) (včetně kopií),
 • osobně u pracovnic školy na označeném podacím místě v prostoru hlavního vchodu do školy (pouze v nutných případech!)
 1. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.
 2. Pokud nemá žadatel možnost tisku nebo dálkového přístupu, bude po dobu u zápisu v prostoru u hlavního vchodu zřízena bezkontaktní kancelář, kde budou připraveny prázdné formuláře žádostí (přijetí, odklad) k podání žádosti na místě a bude možno požádat o tisk vygenerované žádosti/žádostí.
 3. V případě osobního podání u pracovníků školy si s sebou si zákonný zástupce vezme svůj občanský průkaz a rodný list žadatele (dítěte), obojí bude sloužit k ověření údajů ze žádosti. Z důvodu bezpečnosti a platných opatření preferujeme nekontaktní postup podání žádosti!
 4. V případě podání žádosti bezkontaktně je nutno doplnit prosté kopie (sken, fotografie) rodného listu, občanského průkazu zákonného zástupce případně oprávnění k zastupování dítěte. Kopie budou součástí spisu. U každé kopie bude vyznačen/napsán souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie. Pokud nebude žádost přílohu obsahovat, bude zákonný zástupce vyzván k jejímu doplnění do 5 dnů. Pokud tak neučiní, ředitel školy řízení přeruší do doby dodání podkladů. Bude-li mít ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
 5. Údaje druhého zákonného zástupce musí být uvedeny vždy (pokud uvedeny nejsou, je nutno popsat, z jakého důvodu nejsou uvedeny, a zda-li byl se druhým zákonným zástupcem zápis projednám a zda s ním souhlasí). V této souvislosti ředitel školy upozorňuje na znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 6. Žádost o odklad povinné školní docházky nebo o předčasný nástup povinné školní docházky lze podat stejným způsobem jako žádost o přijetí. V případě žádosti o odklad rodič v elektronické části žádosti o zápis zaškrtne políčko Budeme žádat o odklad, systém na závěr vygeneruje jak žádost o přijetí, tak žádost o odklad. K těmto žádostem dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud jsou všechny přílohy již k dispozici, podává se pouze žádost o odklad. Pokud vyřízeny nejsou, podávají se obě žádosti (přijetí i odklad).
 7. V případě nepřijetí mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v kanceláři základní školy, a to ve středu dne 21.4.2021 od 8,30 do 15,30 hod.
 8. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době zápisu a přijímacího řízení platná mimořádná protiepidemická opatření!

 

 

Tyto informace  měly být i součástí potvrzovacího emailu, v několika případech se tak ale nestalo (proč řešíme s poskytovatelem elektronického prostředí), proto ještě jednou raději zveřejňujeme.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Letní příměstské tábory 2024

Hledáme uklízečku/uklízeče do ZŠ

Karneval školní družiny

Den otevřených dveří v 1. třídách

Pozvánka na akci V tanečním rytmu 2024

Celoškolní projektový den civilní ochrany