Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 ze dne 24. 4. 2023

Č.j.: ZSJKT/00515/2023

 

Ředitel Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 46 a § 165 odst. 2 písm. e), zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád), projednal všechny žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 přijatých v době zápisu 14.-15. 4. 2023 a dle vydaných kritérií č.j.: ZSJKT/00172/2023 ze dne 13.3.2023 (ve znění dodatku č.1 č.j.: ZSJKT/00470/2023) ze dne 14. 4. 2023 přijme ke dni 24. 4. 2023 k základnímu vzdělávání v základní škole od 1. 9. 2023 celkem 77 žadatelů, a to ze spádového obvodu, na 77 volných míst.

 

Zápisu se zúčastnilo celkem 134 žadatelů, 2 vzali ve lhůtě 5 dní pro doplnění žádostí/spisu svou žádost zpět. Z tohoto počtu 132 žadatelů bylo do data losování již vyřízeno 17 odkladů povinné školní docházky. Dalších 6 žadatelů (z toho 4 ze spádového obvodu) vyřizuje podklady pro odklad povinné školní docházky, podali zároveň i žádost o přijetí.

 

99 žadatelů je ze spádového obvodu (95+4) podle kritéria č.1.

2 žadatelé jsou z obcí s dohodou o společném spádovém obvodu dle kritéria č.2.

13 žadatelů je z Písku mimo spádový obvod (11+2) dle kritéria č. 3.

1 žadatel má trvalé bydliště mimo Písek dle kritéria č.4.

 

Protože oznámená kapacita nedovoluje přijmout všech 99 žadatelů ze spádového obvodu (4 z nich jsou zároveň i žadatelé o odklad povinné školní docházky), bylo při rovnosti kritérií rozhodnuto dle předem stanovených kritérií losem o 22 nepřijatých žadatelích z nich a zároveň bylo tímto způsobem v souladu se zásadou transparentnosti stanoveno pořadí, ve kterém budou těmto neúspěšným žadatelům ze spádového obvodu nabízena ve zbytku školního roku do 31. 8. 2023 uvolněná místa ve škole do maximální rejstříkové kapacity školy 750 žáků celkem (např. po vyřízení odkladů, přestupech žáků školy na víceletá gymnázia, jiných přestupech apod.). Toto řízení proběhne až ve chvíli, kdy budou volná místa k dispozici, např. u přijetí na gymnázia až ve chvíli, kdy bude toto uvolnění písemně potvrzeno zákonnými zástupci žáků (nejdéle do 31. 8. 2023).

 

Losování provedli osobně zástupkyně zřizovatele a zástupce školské rady zvolený za rodiče za přítomnosti členů vedení školy. Před losováním zkontrolovali seznamy spádových a nespádových žadatelů, zkontrolovali také všechny losované lístky před vložením do losovací nádoby. Každý vylosovaný lístek byl pod jejich dohledem nalepen ve vylosovaném pořadí do protokolu (ke stažení níže), vše bylo opatřeno a zabezpečeno jejich podpisy.

 

Další 2 žadatelé mají trvalé v obcích se smlouvou o společném spádovém obvodu. Nejsou přijati z důvodu nedostatečné kapacity školy.

 

Dalších 13 žadatelů má trvalé bydliště ve městě Písku mimo spádový obvod školy. Nejsou přijati z důvodu nedostatečné kapacity školy.

 

Další 1 žadatel má trvalé bydliště mimo Písek. Není přijat z důvodu nedostatečné kapacity školy.

 

K přijímacímu řízení se ve školním roce 2022/2023 (pro šk. rok 2023/2024) hlásí 16 žáků 5. ročníku a 12 žáků 7. ročníku (celkem 28). Termín přijímacího řízení pro víceletá gymnázia byl stanoven na 17. a 18. 4. 2023, náhradní pak 10. a 11. 5. 2023.

 

V případě nepřijetí mají zákonní zástupci možnost se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v kanceláři základní školy, a to ve středu dne 26. 4. 2023 od 8,30 do 15,30 hod.

 

 

 

Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel školy

 

 

 

 

Za správnost:

Zástupce zřizovatele, Město Písek, vedoucí odboru školství a kultury        Ing. Andrea Klimešová

 

Předseda školské rady zvolený za rodiče:                                                     Ing. Jiří Morávek

Zápis z losování žadatelů o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 ze dne 24. 4. 2023 - skenStáhnout soubor

Další Aktuality

Školní e-shop bude otevřen od pondělí 20. 5. 2024!

Hledáme posilu do školní kuchyně

Derniéra pohádky O staré vrbě!

Školička pro budoucí prvňáčky

Dodatek č. 1 ke Kritériím k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Zápis z losování nepřijatých žadatelů k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 ze dne 15. 4. 2024