Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Dnes je pondělí, 22. října, svátek má Sabina, gratulujeme!

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Č.j.: ZSJKT/00472/2018
V Písku dne: 10. 5. 2018

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, sdružující 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 5.MŠ Fügnerovo náměstí 47, Písek, 9.MŠ Alšova 1930, Písek, a Křesťanskou MŠ, Alšova 1930, Písek, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §34 odst. 4, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že podle vyhlášených kritérií vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole Josefa Kajetána Tyla a Mateřské škole Písek, Tylova 2391 od školního roku 2018/2019 a zveřejňuje seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dní od jeho uveřejnění. Odvolání se podívá u ředitele Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihočeského kraje.

V souladu s § 82 odst. 2 správní řádu musí mít odvolání náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 správního řádu a navíc musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny v MŠ a na webových stránkách školy: www.zstylova.cz, v případě nepřijetí máte možnost se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v kanceláři základní školy, a to dne 14. 5. 2018 od 8,30 do 15,30 hod. nebo v kanceláři mateřské školy dne 14. 5. 2018 od 11,00 do 12,00 hod.
Upozornění: Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti podle § 36 odst. 4 správního řádu.

 

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 ke staženíStáhnout soubor

Další Aktuality

Divadlo Zvoneček v KMŠ

Děti z KMŠ v muzeu na programu „O človíčkovi“

Vernisáž výstavy Naše republika 16.10.2018

Pozvánka na výstavu ve škole – 100. výročí republiky

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018

OZOBOT je tu pro nás/vás