Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Č.j.: ZSJKT/00472/2018
V Písku dne: 10. 5. 2018

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391, sdružující 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek, 5.MŠ Fügnerovo náměstí 47, Písek, 9.MŠ Alšova 1930, Písek, a Křesťanskou MŠ, Alšova 1930, Písek, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení §34 odst. 4, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodl, že podle vyhlášených kritérií vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole Josefa Kajetána Tyla a Mateřské škole Písek, Tylova 2391 od školního roku 2018/2019 a zveřejňuje seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dní od jeho uveřejnění. Odvolání se podívá u ředitele Základní školy Josefa Kajetána Tyla a Mateřské školy Písek, Tylova 2391 a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihočeského kraje.

V souladu s § 82 odst. 2 správní řádu musí mít odvolání náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 správního řádu a navíc musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny v MŠ a na webových stránkách školy: www.zstylova.cz, v případě nepřijetí máte možnost se před vydáním rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v kanceláři základní školy, a to dne 14. 5. 2018 od 8,30 do 15,30 hod. nebo v kanceláři mateřské školy dne 14. 5. 2018 od 11,00 do 12,00 hod.
Upozornění: Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti podle § 36 odst. 4 správního řádu.

 

Seznam dětí pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019 ke staženíStáhnout soubor

Další Aktuality

Ladovská zima i na Tylovce

Nabídka volného místa na 11.MŠ Na Ryšavce trvá

Adventní kalendář KMŠ pro rodiny

Plán akcí KMŠ na prosinec 2023

Charitativní andílci nejen ve škole na jarmarku…

Stávka 27. 11. 2023 potvrzena