Základní škola Josefa Kajetána Tyla
a Mateřská škola Písek, Tylova 2391


Počasí

Spolužák nás při hodině vyrušuje

V každé třídě se najde jedno, častěji více dětí, které svým chováním narušují průběh výuky, ztěžují práci učitele a především svých spolužáků. Ti se v rušném prostředí nemohou dobře soustředit na výklad ani podat optimální výkon při testech nebo zkoušení.

Rušivé chování mívá různé příčiny. Některé děti se narodí nadměrně neklidné a své projevy, zejména na prvním stupni školní docházky, nedokážou ovládat. Protože u nás nemáme speciální školy pro takto postižené žáky, musí situaci řešit učitel nabídkou pohybových aktivit a častým střídáním činností během výuky. Pokud tato opatření nestačí, je nutné vyhledat odbornou pomoc dětského lékaře nebo psychiatra, který může dítěti předepsat vhodné léky na podporu nervového systému a nežádoucí projevy tak zmírnit.

Další skupinu tvoří žáci s nadměrnou potřebou pozornosti, kterou rodina nestačí uspokojit. Těmto žákům doporučuji zapojit se do speciálních mimoškolních aktivit, které vyhovují jejich povaze – dramatický či recitační kroužek, taneční nebo pěvecký soubor, hra na hudební nástroj, některé sportovní aktivity. Také tato skupina vyžaduje individuální přístup vyučujících.
Třetí a nejčastější příčinou vyrušování při hodinách bývá pocit neúspěšnosti. Někteří žáci mají nižší nadání pro školní práci, jiní trpí nezjištěnou poruchou učení, další se cítí ve srovnání s vrstevníky fyzicky slabší nebo jinak znevýhodnění. Někdy jen pocházejí z rodin, které jim neumí dostatečně projevit lásku a náklonnost. Takovéto děti hledají své místo, roli a uplatnění v kolektivu velmi obtížně. V přirozené touze po úspěchu, zájmu, pozornosti nebo pochvale se tak někteří z nich stanou nejlepším rušičem nebo šaškem třídy.

Jak mohou takovému dítěti pomoci jeho spolužáci?

Psychologické výzkumy ukazují, že nejrychlejší způsob, jak dosáhnout změny, je oceňovat žádoucí chování a nevšímat si nevhodného.

Váš spolužák – rušič – CHCE ZÍSKAT VÁŠ ZÁJEM. Když se tedy jeho nevhodným vtípkům jen malinko usmějete nebo ho třeba i okřiknete, bude to zkoušet znovu a znovu, protože dostal to, co chtěl – váš zájem!!! Pokuste se nevhodné projevy zcela IGNOROVAT, nereagovat na ně, dělat, že neexistují. Rušič bude muset hledat jiné cesty, jak vyniknout a získat si vaši přízeň. Naučí se lépe vycházet s lidmi a vyhne se vaší zásluhou nepříjemným kázeňským důsledkům v podobě třídních důtek či snížené známky z chování.

Pokud mu chcete opravdu pomoci, všimněte si někdy jeho dobrých vlastností, pokroků, snahy, zručnosti, sportovního či uměleckého nadání, vyslechněte jeho trápení, pozvěte ho ke společné hře, zeptejte se, co dělá mimo školu. Když budete trpěliví, pochopí, že si ho vážíte a že si své místo ve třídě nemusí stále obhajovat předváděním.

Stáhnout soubor

Další Aktuality

Další z pedagogických akademií – Školní problematika a pedopsychiatrie

NÁŠ SPOLUŽÁK JE AUTISTA – pozvánka na přednášku do školy

Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve školách

Co víme o agresi?

Umíš říct „NE!“ ?

Umíte se správně učit?